wersja mobilna
Online: 594 Poniedziałek, 2017.01.23
W katalogu znajduje się: 1259 firm i 7846 produktów
PIBUK - platforma informatyczna systemu badań i diagnozowania właściwości usług komunikacji elektronicznej

PIBUK - platforma informatyczna systemu badań i diagnozowania właściwości usług komunikacji elektronicznej

Złóż ofertę

Produkt firmy: Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy

Opis projektu PIBUK, jego koncepcji i przeznaczenia

PIBUK - Platforma informatyczna systemu badań i diagnozowania właściwości usług komunikacji elektrowniczej

Rozpoczynamy projekt

Celem Projektu jest rozbudowa infrastruktury i zaawansowanych aplikacji informatycznych w Instytucie Łączności, umożliwiających rozszerzenie usług badawczych Instytutu w zakresie specjalistycznych badań właściwości usług komunikacji elektronicznej.

Koncepcja Projektu

Architektura aplikacyjna platformy, przedstawionej na rysunku, zawiera:

1. Podsystem obsługi interfejsów wejścia/wyjścia (I/O).

2. Podsystem badaniowy (PB), przeznaczony do generowania programów badań dla urządzeń badaniowych zainstalowanych w wybranych punktach sieci objętych badaniami. Na podstawie informacji o architekturze sieci, potencjalnie możliwych nieprawidłowościach w ich funkcjonowaniu oraz wymaganiach nakładanych przez prawo tworzone są odpowiednie scenariusze badaniowe oraz programy, które są wysyłane do urządzeń badaniowych w celu ich realizacji.

3. Podsystem bazodanowy (BD) obejmujący:

a) podsystem gromadzenia wyników pomiarów zebranych przez urządzenia badaniowe oraz wszelkie dane niezbędne do prawidłowej interpretacji wyników (w tym charakterystyka i struktura badanych sieci, wymogi prawne, informacje o awariach i planowanych pracach);

b) podsystem ETL do zautomatyzowanej, zaawansowanej obsługi procesów ekstrakcji, transformacji i ładowania danych. W projektowanym systemie zadania specyficzne wymagające zastosowania zaawansowanych metod przetwarzania danych będą wspomagane przy wykorzystaniu samodzielnie opracowanej dedykowanej aplikacji ETL.

4. Podsystem analityczny (AN) dokonujący analiz zgromadzonych danych zgodnie ze sformułowanymi potrzebami i wymaganiami.

5. Podsystem przeznaczony do analizy i prezentowania zgromadzonych danych oraz przygotowywania raportów i sprawozdań.

6. Podsystem modelowania, dokumentowania, testowania i rozwoju (MTDR).

Zakres Projektu

Planuje się, że w ramach Projektu:

· zostanie zakupione renomowane, profesjonalne oprogramowanie bazodanowe i analityczne umożliwiające realizowanie założonych funkcji opracowywania dużych ilości danych;

· infrastruktura informatyczna Instytutu Łączności zostanie rozbudowana w stopniu zapewniającym właściwe wykorzystanie oprogramowania; rozbudowa obejmie głównie serwery, pamięci masowe o bardzo dużej pojemności oraz stacje analityczne;

· zostanie skompletowany, przeszkolony merytoryczny zespół pracowników do wykorzystywania budowanej platformy; w ramach Projektu głównym zadaniem tego zespołu będzie zaprojektowanie i wykonanie adaptacji zakupionego oprogramowania do specyficznych warunków i wymagań środowiska, w którym ma być wykorzystywana oraz uruchomiona i wdrożona do eksploatacji cała platforma.

Odbiorcy wyników

Planowane jest, że interesariuszami Projektu i odbiorcami jego rezultatów będą:

· administracja państwowa i publiczna – m. in.: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Obrony Narodowej, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, administracja samorządowa – na szczeblu województwa i powiatu i inne zainteresowane instytucje;

· krajowi i regionalni operatorzy telekomunikacyjni;

· środowisko naukowe i innowacyjne – dotyczy to między innymi naukowców zainteresowanych zastosowaniem wyników prowadzonych przez Instytut prac na potrzeby własnych badań;

· przedsiębiorstwa komercyjne zgłaszające np. zainteresowanie wykorzystaniem rezultatów badań.

Finansowanie Projektu

Projekt będzie realizowany w ramach działania 2.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Czas realizacji

Realizacja Projektu rozpoczęła się 1 września 2014 r., a zakończenie jest planowane na 31 grudnia 2015 r.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.3.

DOTACJE NA INNOWACJE

Informacje o projekcie:

mgr inż. Andrzej Pękalski, kierownik projektu
tel.: (48) 22 5128 385
e-mail: A.Pekalski@itl.waw.pl
ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa

 


Więcej na www.itl.waw.pl/pibuk/

Kategorie produktu

Usługi dla elektroniki i automatyki » Projektowanie i badania »