XII Krajowe Warsztaty Kompatybilności Elektromagnetycznej

- | Konferencja | Wrocław | Politechnika Wrocławska

Warsztaty odbędą się w dniach od 18 do 20 września 2019 roku w Centrum Konferencyjnym (budynek D-20, ul. Janiszewskiego 8) oraz Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznym Politechniki Wrocławskiej (budynek D-21, Pl. Grunwaldzki 11).

XII Krajowe Warsztaty Kompatybilności Elektromagnetycznej

Krajowe Warsztaty Kompatybilności Elektromagnetycznej są konferencją o charakterze szkoleniowym i naukowym, popularyzującą problematykę badania i zapewniania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) urządzeń, systemów i instalacji. Warsztaty są także forum wymiany wiedzy i doświadczeń dla osób ze środowisk: akademickiego, naukowego, badawczego i przemysłowego, które to forum sprzyja nawiązywaniu wzajemnych kontaktów oraz współpracy przy rozwiązywaniu problemów kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń, systemów i instalacji.

W programie XII Krajowych Warsztatów EMC w 2019 roku przewidziano omówienie zagadnień związanych z: problematyką badań prowadzonych zgodnie z zapisami Dyrektywy RED; testowania urządzeń radiowych; normami, metodami i wymaganiami technicznymi związanymi z badaniem EMC pojazdów elektrycznych i komponentów montowanych w takich pojazdach oraz badaniem układów do ładowania pojazdów elektrycznych; planowanymi zmianami standaryzacyjnymi w zakresie badań EMC; ochronny ludzi i środowiska przed ekspozycją na pola EM.

Zaplanowano także sesję poświęconą systemom jakości w laboratoriach badawczych i wzorcujących pod kątem zmian wprowadzonych przez zapisy zawarte w nowej edycji normy PN-EN ISO 17025. Planowana jest także sesja poruszająca zagadnienia wzorcowania aparatury w laboratoriach EMC. Przeprowadzone zostaną także porównania międzylaboratoryjne w zakresie pomiaru parametrów pola elektromagnetycznego.