Covid-19
Wraz z drugą falą pandemii w stosunku
do wielu ważnych imprez targowych wkradła się niepewność, czy zostaną przeprowadzone,
wynikająca z możliwości pojawienia się lokalnych ognisk zakażeń oraz zaostrzenia restrykcji. Organizatorzy wkładają wiele wysiłku i starań w to, aby uczynić spotkania branżowe bezpiecznymi, niemniej podlegają oni pod decyzje władz i muszą się im podporządkować. Z tych przyczyn zalecamy, na krótko przed wyjazdem na daną imprezę,
sprawdzenie na jej oficjalnej stronie, czy nie została ona odwołana lub zamieniona na wersję online.

Zarządzanie projektami urządzeń elektronicznych

- | Szkolenie | Gdańsk

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności profesjonalnego zarządzania i planowania projektów kadrze inżynierskiej. Zapewnienie idealnych warunków do samodzielnego działania każdego z uczestników szkolenia w ramach prowadzonych przez niego projektów jest główną ideą i celem szkolenia. Osoby tworzące zespół projektowy, a szczególnie jego liderzy i kierownicy, są "gwarantami sukcesu" projektów podejmowanych przez firmę.

Zarządzanie projektami urządzeń elektronicznych

Wiedząc o tym przygotowaliśmy program prezentujący niezbędne zagadnienia w oparciu o prezentację multimedialną o wysokich walorach dydaktyczno-kształcących, których uzupełnieniem jest warsztat samodzielnej pracy pozwalający na doskonalenie umiejętności praktycznych na wysokim poziomie.

Jednocześnie umożliwiamy rozmowę i analizę wewnętrznych procesów zachodzących w firmie w trakcie kierowanych dyskusji, które wpłyną na ujednolicenie stanu wiedzy u wszystkich uczestników szkolenia, wzmacniając tym samym odpowiedzialność za przebieg pozyskiwania wiedzy.

Metodyka szkolenia

Metoda szkolenia podąża za ideą rozwoju kompetencji i wiedzy na poziomie zawansowanym, gwarantującym uczestnikom szkolenia możliwość podejmowania twórczych i efektywnych działań z zakresie planowania i zarządzania projektem. Całe szkolenie jest oparte o projekt symulacyjny pozwalający na wykonanie poszczególnych kroków planistycznych niezbędnych przy prowadzeniu projektu (patrz harmonogram szkolenia). W przypadku symulacyjnym uczestnicy otrzymują opis sytuacji by sporządzić określone dokumenty ilustrujące założenia projektów.

Do realizacji powyższych celów wykorzystywane są najpopularniejsze i najefektywniejsze narzędzia niezbędne w prowadzeniu projektów: wniosek projektowy, Matryce celów, Plan struktury projektu, Harmonogram projektu, Harmonogram finansowo- rzeczowy. Niezbędna do tego wiedza przekazywana jest w formie warsztatu z elementami dyskusji kierowanej a jej najważniejsze zagadnienia wspierane przez prezentację multimedialną.

Korzyści ze szkolenia

 • Pozyskanie wiedzy na temat sprawnej i efektywnej realizacji projektu.
 • Minimalizacja kosztów realizacji pewnych, szczególnych czynności w przedsiębiorstwie.
 • Lepsze wykorzystanie zasobów firmy - ludzi, sprzętu i majątku przedsiębiorstwa.
 • Stworzenie formalnych wytycznych od organizacji zespołów projektowych w firmie.
 • Usprawnienie organizacji firmy, poprzez lepsze zarządzanie zespołami projektowymi.
 • Stworzenie metodologii zmian a w konsekwencji minimalizacja liczby popełnianych błędów.
 • Stworzenie bazy wiedzy na temat realizacji "specjalnych" przedsięwzięć w przedsiębiorstwie.

Szkolenie pozwoli uczestnikom na:

 • Zidentyfikowanie działań wstępnych ważnych dla realizacji projektu.
 • Określenie zakresu obowiązków i kompetencji decyzyjnych kierownika oraz członków zespołu projektowego.
 • Pozyskanie wiedzy, w jaki sposób należy realistycznie szacować nakład czasu, określić niezbędne zasoby i zaplanować koszty.
 • Zidentyfikowanie krytycznych elementów w projekcie.
 • Zapoznanie się ze sposobami koordynacji zasobów firmy (ludzi i sprzętu) podczas realizacji kilku projektów.
 • Pozyskanie wiedzy na temat narzędzi wspomagających przebieg projektu.
 • Zapoznanie się z nowoczesnym oprogramowaniem wspomagającym prace projektowe.