Laboratoria OBR CTM S.A. – unikatowe możliwości badawcze

| Prezentacje firmowe Projektowanie i badania

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni to najnowocześniejsza placówka badawcza w zakresie EMC w północnej Polsce.

Laboratoria OBR CTM S.A. – unikatowe możliwości badawcze

Laboratoria posiadają 10 nowoczesnych stanowisk do badań kompatybilności elektromagnetycznej oraz wydzieloną przestrzeń do wykonywania testów mechanicznych i środowiskowych. Atutem placówki jest też największa i najnowocześniejsza w północnej Polsce komora bezodbiciowa SAC10m, wyposażona w system zasilania w bieżącą wodę oraz odpływ wody. Umożliwia ona badania obiektów wielkogabarytowych o masie do 5 ton oraz pomiary urządzeń wydzielające spaliny, ciepło oraz gazy: ozon, CO, CO2, LPG, tlenki azotu itp.

Laboratoria OBR CTM S.A. od 1996 roku świadczą akredytowane usługi badawcze zgodnie z zakresami akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji oraz Ministra Obrony Narodowej wychodząc naprzeciw wymaganiom norm i standardów oraz samych klientów. Obszar działalności Laboratoriów CTM obejmuje badania sprzętu wojskowego (OiB), urządzeń techniki morskiej na statki i okręty zgodnie z wymaganiami towarzystw klasyfikacyjnych m.in. PRS, DNV oraz urządzeń komercyjnych, wg norm zharmonizowanych z dyrektywami Parlamentu Europejskiego oraz obowiązujących dokumentów odniesienia celem umożliwienia producentom urządzeń oznaczenia produktu oznaczeniem CE.

Możliwość skorzystania z zaplecza technicznego Laboratoriów CTM pozwala wykonać kompleksowe badania z możliwością skorzystania z doświadczenia i kompetencji wykwalifikowanego personelu oraz bez konieczności inwestowania w zaawansowaną aparaturę i stanowiska badawcze.

Członek EMC-LabNet

Polska Sieć Laboratoriów EMC, zwana w skrócie "EMC-LabNet" jest wspólnym przedsięwzięciem jednostek wyższych uczelni i jednostki naukowo-badawczej z różnych regionów Polski (dolnośląskie, mazowieckie, pomorskie, podkarpackie, podlaskie), o wiodącej pozycji w kraju o różnych specjalizacjach w dziedzinie nauki kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), które dysponują infrastrukturą badawczą, potencjałem naukowym i doświadczeniem, umożliwiającymi badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) zaawansowanych urządzeń i systemów. Laboratorium OBR CTM S.A. jest członkiem tej sieci.

Taka rozbudowa bazy badawczej, konsolidacja oraz specjalizacja środowisk i laboratoriów EMC, ma na celu:

  • utworzenie unikatowej w skali kraju sieci laboratoriów,
  • właściwe ukierunkowanie środków finansowych na rozwój unikatowej infrastruktury badawczej, aby było możliwe testowanie specjalistycznych i innowacyjnych urządzeń elektronicznych na etapie opracowywania ich prototypów lub certyfikacji gotowych produktów,
  • a także wytwarzanie zaburzeń elektromagnetycznych (m.in. symulowanie wyładowań atmosferycznych) i ocenianie skuteczności opracowanych zabezpieczeń, chroniących urządzenia i systemy przed takimi zjawiskami.

 

Przemysław Stencel, Kierownik Laboratoriów Badawczych

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Centrum Techniki Morskiej S.A.

ul. Dickmana 62
81-109 Gdynia

tel: 735 999 571
http://labemc.pl,
http://ctm.gdynia.pl