Poniedziałek, 19 marca 2007

Polscy producenci i dystrybutorzy mierników wielkości nieelektrycznych

Tematyka marcowego raportu Elektronika jest bardzo rozległa i obejmuje dziesiątki firm w mniejszym lub większym stopniu związanych z elektroniką, automatyką i miernictwem. Wynika to bezpośrednio z dużej liczby wielkości fizycznych, jakie są dzisiaj kontrolowane i mierzone w technice, różnorodnych wymagań, co do zakresu pomiarowego i dokładności realizowanego pomiaru, jak również wielu dziedzin zastosowań takiej aparatury. Miernik temperatury może służyć do pomiaru temperatury ciała ludzkiego, kontroli pogody, warunków procesu produkcji w chłodni, przetwórstwie, hucie i dziesiątkach innych podobnych miejsc. W każdym przypadku jest to inne urządzenie, co powoduje, że rynek miernictwa wielkości nieelektrycznych jest dość duży w porównaniu do innych sektorów aparatury pomiarowej. Jest to jednocześnie rynek silnie rozdrobniony i zróżnicowany – wiele firm zajmujących się tą tematyką często właściwie ze sobą nie konkuruje.

Polscy producenci i dystrybutorzy mierników wielkości nieelektrycznych

Jedynym dużym wspólnym mianownikiem dla branży pomiarów wielkości fizycznych jest przemysł, gdyż to on jest głównym odbiorcą opisywanych produktów. Na drugim miejscu lokują się zagadnienia związane z kontrolą klimatu, które razem tworzą zasadniczy i dobrze widoczny trzon oferty rynku.

Z drugiej strony wielu dostawców specjalizuje się w pomiarach konkretnych wielkości, oferując przy tym nie tylko mierniki, ale też czujniki, przetworniki i inne elementy składowe systemów kontrolno-pomiarowych, często łącznie z pełną obsługą w zakresie projektowania i integracji tych systemów. Dla większości z nich same autonomiczne mierniki nie są najważniejszą częścią oferty, znacznie bardziej lukratywną dziedziną są pomiary i sterowanie, czyli innymi słowy automatyka. Dlatego rozdźwięk między całkowitą liczbą firm, które oferują tego typu produkty a 29 firmami, które przysłały wypełnione ankiety do raportu, jest dość duży i nie powinien w tym akurat przypadku dziwić

Pozytywnym i wartym zauważenia zjawiskiem jest to, że na rynku mierników wielkości nieelektrycznych obecnych jest stosunkowo wielu producentów. Wynika to z wielu nisz, jakie w naturalny sposób tworzą się wokół wielu różnych specjalistycznych zastosowań, przy jednocześnie dużej łącznej chłonności rynku. Takie nisze umożliwiające niezłą egzystencję znalazło wiele firm, które korzystają z tego, że na skutek rozdrobnienia rynku nie ma na nim wyraźnego lidera, który dyktowałby innym warunki działania.

Jest to ważne z racji dość dużej penetracji polskiego rynku przez producentów dalekowschodnich. Za pośrednictwem szeregu reprezentantów firmy te oferują w kraju wiele modeli przyrządów przeznaczonych do realizacji standardowych pomiarów. Są to głównie przyrządy przenośne, o klasie i jakości często wystarczającej do pomiarów w terenie.

Właśnie na polu przyrządów przenośnych, które zdecydowanie dominują ilością nad stacjonarnymi, konkurencja pomiędzy producentami krajowymi i importerami wydaje się być największa. Atutem wyrobów importowanych z Chin i Tajwanu jest dobry stosunek jakości mierników do ceny i dość szeroka oferta pokrywająca większość typowych zastosowań o uniwersalnym charakterze. Takie przyrządy przeznaczone dla odbiorców o ograniczonym budżecie trafiają w gusta wielu naszych odbiorców.

Krajowe firmy produkcyjne musiały nauczyć się współistnieć w tym otoczeniu. Na przestrzeni ostatnich lat widać wyraźne zmiany w ofertach producentów takich jak chociażby Lumel, którzy przykładają więcej uwagi do rozwiązań niestandardowych, o złożonych funkcjach pomiarowych, wysokiej odporności i trwałości.

Tworzone nowe produkty kierowane są bardziej w stronę systemów pomiarowych, automatyki pomiarów, pracy w sieciach, zamiast wersji opartych na koncepcji czujnika połączonego z wyświetlaczem ukierunkowanej na kontrolę i serwis. Takie zastosowania pozwalają na silną specjalizację firmy, co jest uniwersalnym sposobem na taką konkurencję z Dalekim Wschodem.

Jak spełnić oczekiwania klientów?

Aparatura do pomiaru wielkości nieelektrycznych jest w naturalny sposób związana z charakterem mierzonych wielkości fizycznych i tym samym jest przeznaczona do pracy w trudnych warunkach otoczenia. Wiąże się to zarówno z eksploatacją jej przez osoby o różnym stopniu kultury technicznej, jak i podatności na całą gamę narażeń środowiskowych lub uszkodzenia mechaniczne.

Skutkiem tego omawiane mierniki muszą być okresowo kontrolowane i kalibrowane. Dla wielu klientów istotnym czynnikiem wpływającym na decyzję o zakupach jest również dostępność serwisu, najlepiej takiego, który jest w stanie błyskawicznie usunąć usterkę, a najlepiej dostarczyć zastępczy miernik na czas naprawy. W wielu przypadkach aparatura ta służy klientom w działalności zawodowej, dlatego przestoje związane z awariami mogą przynieść wymierne straty.

Z opisanych powodów większość firm, nie tylko producenci, dysponuje własnymi laboratoriami pozwalającymi na kalibrację i weryfikację zdolności pomiarowych mierników. Firmy prowadzą również serwis, co pozwala im na zacieśnienie kontaktów z klientami jak również zaoferowanie wartości dodanej wykraczającej poza sprzedaż. Dla niektórych dystrybutorów, jak na przykład Merserwisu, działalność serwisowa w miarę upływu czasu stała się ważnym filarem firmy.

W ogólności usługi mają na tym rynku dość duże znaczenie. Podobnie jak naprawy i kalibracja ważna jest zdolność firm do tworzenia rozwiązań dopasowanych do wymagań klienta. W szczególności jest to istotne w zakresie złożonych produktów dla przemysłu, na przykład systemów rejestrujących, które często wymagają adaptacji, użycia specjalistycznych wersji czujników i innych podobnych zabiegów.

Wanda Chruścińska - Kierownik działu aparatury pomiarowej w Transfer Multisort Elektronik

Jakie zmiany na rynku aparatury pomiarowej w zakresie pomiaru wielkości fizycznych można ostatnio zaobserwować?

Najwięcej zmian zaszło na rynku mierników do pomiaru temperatury Szybko rośnie popularność termometrów dokonujących pomiarów metodą bezkontaktową pracujących w zakresie podczerwieni, czyli pirometrów. Mają one wielu zwolenników i sprawdzają się w wielu dziedzinach przemysłu. Klienci akceptują to, że pomiar temperatury za pomocą pirometrów jest mniej dokładny, jak wykonany za pomocą precyzyjnych termometrów kontaktowych, gdyż chodzi im przede wszystkim o wygodę i oszczędność czasu.

Od czego zależy dokładność pomiaru temperatury za pomocą pirometru?

Właściwościami determinującymi dokładność pirometrów są regulowana emisyjność, rozdzielczość optyczna oraz wyposażenie w celownik laserowy. Znajomość i rozumienie znaczenia emisyjności przy pomiarach w bezpośredni sposób wpływa na możliwość rzetelnego przeprowadzenia pomiarów. Z kolei rozdzielczość optyczna determinuje wielkość pola pomiarowego a więc obszaru, dla którego pirometr wskazuje średnią temperaturę.

Jedynie kilka firm na rynku oferuje produkty z tak zwanej „górnej półki”, które posiadają trzypunktowy celownik laserowy wskazujący rzeczywistą średnicę pól pomiarowych, niezależnie od odległości oraz wysoką rozdzielczość optyczną 50:1, czy też 60:1.

Nowe przepisy i wymagania

Rynek aparatury pomiarowej w zakresie wielkości nieelektrycznych rozwija się w ostatnich latach w szybkim tempie, a wzrost sprzedaży w tym sektorze urządzeń pomiarowej jest większy niż na przykład w sprzęcie laboratoryjnym i miernikach ogólnego przeznaczenia.

Wiąże się to z wieloma zmianami, często nawet wydawałoby się odległymi od świata techniki. Przykładem mogą być nowe przepisy dotyczące jakości produkcji w przemyśle spożywczym, związane na przykład z systemami jakości ISO lub HACCP, które są wdrażane przez wiele firm. Wymagają one od producentów żywności nie tylko szczegółowej kontroli wielu parametrów procesu produkcji, ale również prowadzenia dokumentacji. Niewątpliwie tworzy to szeroki rynek zbytu dla urządzeń pomiarowych, a zwłaszcza rejestratorów.

Drugim czynnikiem są nowe technologie bezprzewodowe, które szybko zyskują popularność i stały się czynnikiem warunkującym powstawanie wielu nowych aplikacji. Nowe techniki komunikacji oparte o sieć telefonii komórkowej lub radiomodemy umożliwiają konstruowanie aplikacji telemetrycznych przeznaczonych do monitoringu stanu pogody, kontroli warunków klimatycznych na drogach, czy określania stanu rzek.

To samo dotyczy poziomu promieniowania UV oraz możliwości działania wielu stacji monitoringu zanieczyszczeń powietrza. Systemy te uzupełniają urządzenia ostrzegawcze, które wykonywane są w formie automatycznych stacji pomiarowych i rozmieszczane na terenie całego kraju. Takie stacje wykorzystują zwykle modułowe systemy pomiarowe i w sporym stopniu pobudzają rynkową koniunkturę w omawianym sektorze.

Na koniec koniecznie należy wspomnieć o coraz większym znaczeniu bezpieczeństwa użytkowania urządzeń i instalacji przemysłowych, które łączy się również z miernikami wielkości nieelektrycznych. Za pomocą specjalizowanych mierników diagnozuje się stan instalacji i całych obiektów pod kątem detekcji lokalnych wzrostów temperatury i dzięki czemu można zapobiec kosztownym awariom. Tak samo wykrywane są zanieczyszczenia i skażenia atmosfery związane z promieniowaniem radioaktywnym lub gazami trującymi.

Wzrost rynku aparatury pomiarowej oczywiście jest powiązany z całą gospodarką, która rośnie w szybkim tempie tworząc zapotrzebowanie na urządzenia i środki do produkcji. Rośnie liczba zainstalowanych systemów wentylacji i klimatyzacji, monitoringu i sterowania, które wymagają obsługi technicznej, diagnostyki i napraw. Rośnie również ogólny stopień skomplikowania technicznego urządzeń, co wymaga zapewnienia wsparcia pomiarowego w czasie produkcji i w czasie eksploatacji.

Jednostki pomiarowe wilgotności

  • wilgotność względna (RH - Relative Humidity). Jest to stosunek ciśnienia pary wodnej w gazie do ciśnienia pary wodnej nasyconej w tym gazie wyrażony w procentach przy określonej temperaturze. Wilgotność względna jest zależna od temperatury.
  • punkt rosy (DP - Dewpoint). Odpowiada on temperaturze gazu, w której jest on maksymalnie nasycony parą wodną.
  • ciśnienie pary wodnej nasyconej (SWVP - Saturated Water Vapor Pressure). Parametr określa maksymalne ciśnienie pary wodnej przy określonej temperaturze i określonym ciśnieniu gazu. Ciśnienie pary wodnej nasyconej jest zależne od temperatury.
  • ciśnienie pary wodnej (WVP - Water Vapor Pressure). Jednostka ta definiuje częściowe ciśnienie pary wodnej w gazie. Rzadko znajduje zastosowanie przy pomiarach wilgotności w aplikacjach przemysłowych, gdyż jest ona zwykle używana w przy przeliczeniach.
  • PPM - (PPM - Parts per Million). Liczba cząsteczek wody w milionie cząsteczek gazu.

Polecane

Nowe produkty