Bornico - najbardziej kompleksowe usługi produkcyjne w kraju

| Prezentacje firmowe Artykuły

Koniec lat siedemdziesiątych to w branży elektronicznej przełom w organizacji produkcji. Dotychczasowy model produkcji "in house", przez organizacje zajmujące się od początku do końca projektowaniem, produkcją, dystrybucją i będące właścicielem marki, zostaje stopniowo zastępowany przez model, w którym produkcja, dostarczanie komponentów, serwis a nawet projektowanie przeniesione zostaje do wyspecjalizowanych firm - tak zwanych dostawców usług kontraktowych (Contract Electronic Manufacturer - CEM). Od tego czasu outsourcing usług przechodzi wiele przeobrażeń i zmian, stale się rozwijając.

Bornico - najbardziej kompleksowe usługi produkcyjne w kraju

Początkowo nie nazywano takiej działalności outsourcingiem, tylko zwyczajnie montażem na zlecenie. Głównym motywem zlecania na zewnątrz części usług była optymalizacja własnych linii produkcyjnych i utrzymanie poziomu produkcji na poziomie bliskiej 100% wykorzystania mocy produkcyjnych, eliminując potrzebę wydatków na wyposażenie.

Później zaczęło się mówić o outsourcingu usługi montażu w celu dalszej optymalizacji kosztów szczególnie przez zmniejszenie nakładów na środki trwałe - tak zwany "asset light model" prowadzenia działalności. Cały czas jednak odbywało się to na poziomie operacyjnym. Z czasem outsourcing stał się częścią strategii wielu firm, wokół której budowana była przewaga konkurencyjna. Tę swoistą ewolucję przedstawia poniższy diagram:

W dzisiejszych czasach można spotkać wszystkie trzy modele outsourcingu, a ostatnie dwie dekady w szczególny sposób umocniły trend wyodrębniania produkcji i przenoszenia do specjalizujących się w niej firm. Aktualnie jak podaje IHS Suppli 55% sprzętu elektronicznego produkowane jest przez firmy dostarczające usług EMS (Electronic Manufacturing Serices), zaś pozostała część produkowana jest nadal "in house".

To, na jaki model produkcji firmy się decydują, zależy od wielu czynników. Pomimo, że ekonomia podpowiada, że w większości wypadków outsourcing usług byłby dobrym rozwiązaniem, jest wiele powodów, aby pozostawić produkcję wewnątrz organizacji.

Do najważniejszych - takich, które absolutnie przekreślają możliwość outsourcingu, należą:

  • proces produkcji daje przewagę konkurencyjną,
  • proces produkcji jest tajny i nie może być poznany przez konkurencję,
  • nie ma konkurencyjnego rynku na usługę, która miałaby być przeniesiona,
  • brak możliwości wykorzystania dźwigni na poziomie środków trwałych, siły nabywczej, wiedzy itd., jaką daje współpraca z firmą zewnętrzną,
  • produkcja "in house" daje możliwość wykorzystania w całości i/lub zablokowanie specyficznego kanału dostaw,
  • koszt produkcji na zewnątrz jest większy niż produkcja "in house" przy dodatkowych kosztach związanych z outsourcingiem.

W przypadku, gdy nie występują żadna z powyższych przeszkód, możemy mówić o sytuacji, w której przeniesienie całości lub części produkcji będzie najprawdopodobniej dawało korzyści ekonomiczne. Dzieje się to za sprawą specjalizacji dostawcy usługi dającej możliwość lepszego wykorzystania środków trwałych, mniejsze koszty ogólne, wiedzę i specjalizację w danym procesie, siłę nabywczą wobec dostawców komponentów itd.

Do tego dochodzi możliwość lokowania produkcji w krajach o znacznie niższych kosztach pracy - głównie na Daleki Wschód (tzw. offshoring), choć ten trend przez rosnące koszty pracy w dalekowschodnich gospodarkach oraz naciski polityczne jest w odwrocie. Poszukiwane są również alternatywy dla produkcji w krajach takich jak Chiny. Są to głównie tańsze gospodarki dalekowschodnie, ale również wschodnia Europa jest na drugim miejscu wg Riverwood Solutions rozważanych przez menedżerów lokalizacji dla usług EMS.

W przypadku polskiego rynku usług kontraktowych outsourcowany jest różny zakres usług - od najprostszej usługi montażu, aż po całkowite przekazanie projektowania i rozwoju, produkcji, zaopatrzenia, nadzoru nad projektem, serwisowania itd. do firmy zewnętrznej, przy czym widać, że ten typ outsourcingu jest coraz bardziej popularny.

Taki rodzaj współpracy jest również główną strategią działalności Zakładu Elektronicznego Bornico, a nasze hasło "od pomysłu do gotowego wyrobu" na co dzień jest wdrażane w życie przy opracowywaniu i realizacji kolejnych projektów naszych klientów od przeszło dwudziestu lat. Ideę tę firma jest w stanie realizować dzięki doświadczeniu pracowników i posiadanemu parkowi maszynowemu.

Ścisła współpraca konstruktorów i działu produkcyjnego na każdym etapie realizacji projektu pozwala uniknąć wielu błędów, popełnianych, gdy projekt wraz z dokumentacją powstaje w oderwaniu od realiów produkcyjnych. Dobór elementów, ich rozłożenie na płytkach, czy chociażby kształt formatek z zachowaniem wymogów technologicznych umożliwia powstanie optymalnego pod kątem produkcyjnym wyrobu.

To z kolei minimalizuje ryzyko wystąpienia niepożądanych defektów i co najważniejsze znacznie obniża koszty produkcji, dając w efekcie lepszy i tańszy produkt, który może z powodzeniem konkurować na rynku. Bornico oczywiście oferuje również dowolny miks usług bardziej lub mniej kompleksowych - od projektowania aż po serwis.

Produkcja w zakładzie Bornico to głównie montaż elementów elektronicznych we wszystkich powszechnie stosowanych technologiach zarówno w zakresie montażu powierzchniowego, jak i przewlekanego. Montaż odbywa się zgodnie z wymaganiami normy IPC-A-610D. Silną stroną firmy jest możliwość równoległej produkcji różnorodnych produktów zarówno na potrzeby projektów realizowanych w całości przez firmę, jak również typowych usług montażowych CEM.

Elementy do montażu mogą być elementami powierzonymi, ale firma prowadzi również kompletację elementów, uwalniając klienta od potrzeby utrzymywania własnych magazynów. Oprócz montażu na życzenie klienta mogą być przeprowadzane testy funkcjonalne, wgrywanie oprogramowania, uruchamianie, montaż mechaniczny oraz pakowanie. Należy zwrócić uwagę, że w Bornico powstają również gotowe produkty OEM, które zapakowane trafiają bezpośrednio do odbiorcy finalnego.

Zakład Elektroniczny Bornico
www.bornico.com.pl

Zobacz również