Laboratorium Wojskowego Instytutu Łączności

| Prezentacje firmowe Artykuły

Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego to wiodący w kraju ośrodek naukowy w dziedzinie ochrony informacji. Dwa zespoły specjalistów zajmują się badaniami naukowymi, pracami rozwojowymi i wdrożeniowymi z zakresu kryptografii oraz kompatybilności elektromagnetycznej.

Laboratorium Wojskowego Instytutu Łączności

W Instytucie prowadzone są także badania laboratoryjne. W skład Laboratorium Wojskowego Instytutu Łączności wchodzą Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej (LKEM) i Laboratorium Badań Środowiskowych (LBŚ). Laboratorium ma certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji (nr AB 149) oraz certyfikat Obronności i Bezpieczeństwa (nr 11/MON/2011). Ponadto LKEM ma uprawnienia do prowadzenia badań wynikające ze świadectwa uznania laboratorium przez Jednostkę Certyfikującą Służby Kontrwywiadu Wojskowego (nr 6/2011/JC SKW) oraz umowy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Laboratorium KEM wykonuje badania w bezechowej kabinie ekranowanej o wymiarach 20×16×8 m. Wymiary kabiny pozwalają na badanie dużych obiektów, takich jak autokary, co czyni ofertę badawczą Laboratorium wyjątkową w skali kraju. Badania obiektów stacjonarnych lub mało mobilnych mogą być prowadzone także w miejscu ich eksploatacji.

Zakres działania LKEM obejmuje pomiary: emisji promieniowanej (pole magnetyczne 30 Hz-100 kHz; pole elektryczne 10 kHz-18 GHz), emisji przewodzonej (przewody zasilające 30 Hz-10 MHz), odporności na narażenia przewodzone (30 Hz-200 MHz) i odporności na narażenia promieniowane (10 kHz-1 GHz). Badana jest ponadto odporność urządzeń na wyładowania elektrostatyczne ESD, tłumienność obiektów ekranujących i filtrów oraz poziom ochrony urządzeń przed elektromagnetycznym przenikaniem informacji. Zakres prowadzonych badań jest stale poszerzany, tak aby zapewnić możliwość kompleksowej obsługi klientów w jednym miejscu.

W Laboratorium Badań Środowiskowych urządzenia elektroniczne testowane są na odporność na oddziaływanie warunków środowiskowych i narażeń mechanicznych. Kompleksowe badania z tego zakresu obejmują sprawdzenie: odporności na występowanie rezonansów konstrukcji urządzeń, wytrzymałości na zmiany temperatury otoczenia, odporności całkowitej na zwiększoną wilgotność, obniżoną i podwyższoną temperaturę otoczenia oraz na kondensacyjne opady atmosferyczne. Dodatkowo sprawdza się wytrzymałość i odporność całkowitą na transport i wibracje sinusoidalne.

dr inż. Ireneusz Kubiak
Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego
Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej

www.wil.waw.pl