EMC-Poznań - od logistyki do kompatybilności

| Prezentacje firmowe Artykuły

Laboratorium Urządzeń Elektronicznych działające w Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu przeprowadza kompleksowe badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) urządzeń elektronicznych oraz badania bezpieczeństwa ich użytkowania (LVD).

EMC-Poznań - od logistyki do kompatybilności

Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, spełnia wymagania systemu jakości wg PN-EN ISO/IEC 17025 na badania EMC już od 1996 roku, a obecnie jest także notyfikowane przez Komisję Europejską w zakresie dyrektywy 2004/108/EEC, dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej, tzw. dyrektywa EMC, dyrektywy 1999/5/WE dotyczącej sprzętu radiowego i urządzeń terminali telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności, tzw. dyrektywa RTTE oraz dyrektywy Nr 2006/95/EC dotyczącej sprzętu elektrycznego zaprojektowanego do użytkowania w określonych zakresach napięć, tzw. dyrektywa LVD, które są powiązane ze znakowaniem CE.

Pierwotnie zajmowało się badaniami urządzeń do automatycznej identyfikacji, wykorzystujących podstawowe narzędzie w logistyce - kody kreskowe. Obecnie testuje całą gamę produktów elektronicznych od sterowników pieców, centralek telekomunikacyjnych, rozmieniarek do pieniędzy, sejfów, do kontrolerów pirotechnicznych włącznie. Laboratorium wyposażone jest w samodzielne stanowiska badawcze światowych producentów aparatury.

Wśród stosowanych technik badawczych należy wymienić: pomiar emisji napięć, mocy i pól zaburzeń, harmonicznych prądu i migotań światła oraz badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne, odporności na pole elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych, odporności na szybkie elektryczne stany przejściowe (EFT/burst), odporności na zaburzenia udarowe (surge), odporności na zaburzenia radioelektryczne wprowadzane do przewodów, odporności na pole magnetyczne o częstotliwości sieci elektroenergetycznej, odporności na impulsowe pole magnetyczne oraz odporności na spadki, krótkie zaniki i wahania napięcia zasilającego. Badania te są powoływane przez normy zharmonizowane z dyrektywą EMC.

Kompetencje i jakość

O jakości laboratorium świadczy jednak przede wszystkim jego wykwalifikowany personel, który od lat wykonuje badania dla zadowolonych klientów zarówno z kraju jak i z zagranicy. Pracownicy laboratorium ILiM uczestniczą w pracach Komitetu Technicznego nr 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej PKN. Uczestniczyli również w posiedzeniach IEC TC 77 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej oraz CISPR.

Instytut jest członkiem ETSI oraz posiada sukcesy na arenie międzynarodowej: koordynował prace sieci tematycznej FOR-EMC Forum of laboratories implementing EU Electromagnetic Compatibility Directive FOR-EMC, składającej się z 26 podmiotów z 20 krajów europejskich, finansowanej Komisję Europejską. Szeroka działalność normalizacyjna i badawcza oraz uczestnictwo w wielu projektach i konferencjach EMC w kraju i za granicą pozwalają na pozyskiwanie aktualnej wiedzy, co jest szczególnie ważne w prowadzonych badaniach urządzeń dla przedsiębiorców.

Oferowane analizy wykonywane są na najwyższym poziomie technicznym i stanowią podstawę dla procesu oceny zgodności oraz uzyskania deklaracji zgodności z wymaganiami dyrektyw. Umożliwiają również poprawę urządzeń w celu osiągnięcia stanu kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa elektrycznego. Zapraszamy już teraz do skorzystania z naszych usług, a po wakacjach do nowego budynku laboratoryjnego z nową komorą bezodbiciową.

dr inż. Krzysztof Sieczkarek
Instytut Logistyki i Magazynowania

www.ilim.poznan.pl/LA

Zobacz również