Warto kupować wyroby ze znakiem B, ponieważ oznaczenie CE to nie wszystko...

| Prezentacje firmowe Artykuły

Przed wejściem Polski do Unii Europejskiej potwierdzeniem tego, że wyrób jest bezpieczny, był dla wielu wyrobów certyfikat bezpieczeństwa uprawniający producenta do oznakowywania tego wyrobu znakiem bezpieczeństwa B. Przez blisko 15-letnie obowiązywanie zyskał ten znak wielu zwolenników - głównie odbiorców lub użytkowników wyrobów, ale też i wielu producentów.

Warto kupować wyroby ze znakiem B, ponieważ oznaczenie CE to nie wszystko...

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej certyfikat na znak B przestał być dokumentem umożliwiającym wprowadzenie wyrobów na rynek. Zaczęły obowiązywać zasady unijne, według których dla wielu wyrobów to producent, a nie niezależna jednostka potwierdza zgodność produkowanego przez niego wyrobu z wymaganiami zasadniczymi dyrektyw nowego podejścia lub norm zharmonizowanych i umieszcza na wyrobie oznakowanie CE. Jednak wielu odbiorców w dalszym ciągu preferuje potwierdzenie bezpieczeństwa wyrobu przez jednostkę niezależną. Zaobserwowano w związku z tym też tendencję powrotu niektórych producentów do certyfikacji swoich wyrobów na znak bezpieczeństwa B.

Znak B

Urządzenie oznaczone znakiem B to wyrób bezpieczny w użytkowaniu, nowoczesny, przyjazny środowisku naturalnemu, wzbudzający zaufanie odbiorcy i konsumenta. Na mocy porozumienia z 28 jednostkami certyfikującymi wyroby Polskie Stowarzyszenie na rzecz Badań Technicznych i Atestacji TEST Q prowadzi administrację znaku B, który jest zastrzeżony w Urzędzie Patentowym RP. Jednostki certyfikujące, które podpisały umowę-licencję z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Badań Technicznych i Atestacji, mają prawo wydawać certyfikaty oznaczone tym znakiem i stosownym numerem identyfikacyjnym jednostki.

Nadzór merytoryczny nad procesem certyfikacji prowadzi Rada Jednostek Certyfikujących na wspólny znak towarowy gwarancyjny B. W skład Rady wchodzą wszystkie jednostki, współpracujące ze Stowarzyszeniem.

Ocena zgodności wyrobów w ramach porozumienia jest prowadzona według modelu 5 ISO, którego podstawowymi elementami są: badania wyrobu, ocena systemu zarządzania dostawcy, nadzór w okresie ważności certyfikatu, obejmujący okresowe kontrole systemu jakości dostawcy oraz badania wyrobów pobranych u dostawcy lub w handlu. Podstawą certyfikacji są wymagania bezpieczeństwa określone w normach krajowych i międzynarodowych oraz w kryteriach technicznych.

Badania, których wyniki wykorzystywane są w procesie certyfikacji, wykonują uznane za kompetentne przez jednostki oraz niezależne od dostawcy i odbiorcy laboratoria badawcze. Jednostki certyfikujące sprawują nadzór nad wydanymi przez siebie certyfikatami poprzez: kontrole warunków organizacyjno- technicznych, nadzór nad sposobem wykorzystywania certyfikatów przez dostawców oraz badania próbek wyrobów pobranych u dostawcy lub zakupionych w handlu.

Liczba wydawanych certyfikatów na znak B systematycznie rośnie, zwłaszcza w obszarach samodzielnych ocen zgodności prowadzonych przez producentów, które - jak wynika z praktyki - nie zawsze są wiarygodne, jak to ma miejsce w zakresie dyrektyw LVD i EMC.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Badań Technicznych i Atestacji TEST Q
www.znak-B.pl