Altium Designer 24 - przegląd nowości

| Technika

13 grudnia 2023 firma Altium opublikowała nową wersję swojego sztandarowego produktu do projektowania PCB – Altium Designer 24. Aktualizacje oraz nowe funkcjonalności w programie Altium Designer są dostarczane na bieżąco, mniej więcej w miesięcznych odstępach. Nowa wersja programu jest więc bezpośrednim rozwinięciem i kontynuacją poprzedniej wersji programu. Oczywiście, wraz z nową odsłoną programu udostępniono szereg nowych funkcjonalności oraz rozwinięto już istniejące, by ułatwić i przyspieszyć pracę projektanta elektroniki. W artykule prezentujemy główne zmiany, jakie przynosi nowa wersja.

Altium Designer 24 - przegląd nowości

Jednoczesne projektowanie na PCB

Altium Designer 24 wprowadza odświeżoną wersję funkcjonalności, umożliwiającej wielu projektantom równoczesną, usystematyzowaną pracę nad jedną płytą PCB. Nowa funkcja PCB CoDesign w edytorze PCB oferuje podejście przypominające Git, z kontrolą wersji dostarczaną dzięki połączeniu z Workspace na Altium 365.

Wszyscy użytkownicy uzyskują dostęp do tego samego projektu w Workspace i zapisują swoje zmiany do pojedynczej gałęzi głównej. Korzystając z funkcji komentarzy i zadań w Altium Designer, możesz zdecydować z innymi projektantami, nad którymi obszarami płytki (lub warstwami, sieciami lub komponentami) będziecie pracować. Gdy jeden z projektantów dokonuje zapisu, wszyscy inni współpracownicy otrzymają powiadomienie, z możliwością aktualizacji swojej lokalnej kopii o te zmiany, zanim zapiszą własne zmiany z powrotem do Workspace.

Nowy panel PCB CoDesign pozwala śledzić zmiany w projekcie, wyświetlając różnice między lokalną wersją a ostatnim zapisem. Kodowanie kolorami pozwala szybko zobaczyć, które obiekty zostały dodane, zmodyfikowane czy usunięte. Można również pokazać zmiany bezpośrednio w przestrzeni projektowej PCB, co daje jeszcze większą wizualną informację zwrotną dotyczącą porównania. Jeśli zostaną wykryte konfl ikty między obiektami na płycie, takimi jak komponenty, sieci czy polygony, możesz wybrać, czy chcesz zachować swoje lokalne zmiany, czy zaakceptować zdalne zmiany ostatniego zapisu (polygony mogą być ze sobą łączone), a następnie scalić je, rozwiązując konflikty.

Menedżer reguł i ograniczeń

Constraint Manager umożliwia zarządzanie regułami i ograniczeniami w całym projekcie poprzez jednolity, oparty na osobnym dokumencie i przypominający arkusz kalkulacyjny interfejs użytkownika. Dostępny zarówno z poziomu edytora schematu, jak i edytora PCB, Constraint Manager umożliwia definiowanie dozwolonych odstępów między sieciami/klasami sieci, a także reguł fizycznych i elektrycznych dla sieci, par różnicowych oraz xNets (zdefiniowanych przez użytkownika ścieżek sygnałowych po stronie schematu) i ich klas. Zbiory ograniczeń przyspieszają proces definiowania ograniczeń dla obiektów, które powinny mieć ten sam zestaw ograniczeń. Ponadto Constraint Manager jest także centralnym punktem zarządzania definicjami par różnicowych oraz klas sieci i par różnicowych; nie ma potrzeby używania dyrektyw projektowych po stronie schematu.

Wymiana danych z Ansys

Ansys CoDesigner ułatwia dwukierunkowe przekazywanie zmian projektowych między Altium Designer a Ansys Electronic Desktop (AEDT). Z Altium Designer zmiany w układzie warstw i materiałach PCB, komponentach i prymitywach są wykrywane i mogą być przesłane do AEDT. Z AEDT proponowane zmiany w układzie warstw i materiałach mogą być przekazywane poprzez plik EDB i wykryte/zastosowane w Altium Designer. Inżynierowie ECAD i symulacyjni mogą komunikować się ze sobą za pomocą systemu komentarzy, gdzie każdy komentarz może być przypisany do określonego komponentu w projekcie. Wyniki symulacji mogą być przekazywane z AEDT do Workspace Altium 365 i skojarzone z rewizją projektu, z możliwością przeglądania za pośrednictwem przeglądarki internetowej i podglądu w Altium Designer.

Projektowanie na podłożu 3D

Altium Designer 24 wprowadza wsparcie dla bezpośredniego prowadzenia ścieżek na trójwymiarowym podłożu, dla układów 3D-MID (3-Dimensional Mechatronic Integrated Devices). Proces wytwarzania 3D-MID wykorzystuje laser do wytrawiania wzoru obwodu bezpośrednio na powierzchni trójwymiarowego podłoża, które następnie przechodzi standardową obróbkę metalizacyjną w celu zamiany tego wzoru w przewodzące ścieżki. Proces ten, znany jako Laser Direct Structuring (LDS), umożliwia zintegrowanie obwodu w strukturę finalnego produktu.

Dzięki nowemu edytorowi i typowi dokumentu (*.PcbDoc3D) użytkownicy mogą umieszczać standardowe komponenty montażu powierzchniowego na trójwymiarowym podłożu, prowadzić ścieżki wzdłuż powierzchni tego podłoża i dodawać obszary w celu uzupełnienia układu zgodnie z potrzebami. Finalny projekt można następnie eksportować w formacie pliku, wymaganym przez proces wytwarzania w technologii LDS.

Replikacja fragmentów PCB

Narzędzie PCB Layout Replication umożliwia replikację układu dla powtarzających się bloków obwodów w płaskim projekcie PCB. Jako nieformalna funkcja ponownego wykorzystania narzędzie to jest idealnym rozwiązaniem, gdy konieczne jest szybkie zreplikowanie rozmieszczenia grupy komponentów do innej grupy takich samych, jeszcze nierozmieszczonych komponentów o tych samych połączeniach.

Na dokumencie PCB można wybrać fragment projektu do replikacji (blok źródłowy), a następnie układ komponentów i ścieżek tego fragmentu można zastosować do każdego pasującego fragmentu projektu (bloki docelowe). Użytkownik ma pełną kontrolę nad tym, do którego bloku docelowego zastosować replikację i może określić, co powinno być uwzględnione oprócz rozmieszczenia komponentów (np. ścieżki).

Prowadzenie par różnicowych pod dowolnym kątem/łukami

W tej wersji dodano obsługę prowadzenia par różnicowych pod dowolnym kątem/łukami, z nowym stylem Any Angle dodanym do właściwości interaktywnego prowadzenia par różnicowych. Prowadzenie par różnicowych w tym trybie obsługuje symetryczne wejście do padów oraz zmianę odstępu pomiędzy ścieżkami pary, a przy jednoczesnym przytrzymaniu klawisza Shift umożliwia prowadzenie pary za pomocą łuków.

Altium Designer 24 dostarcza oczywiście wiele mniejszych zmian, takich jak, między innymi, ulepszony raport stosu warstw, ulepszone importery z xDx Designer i Xpedition czy obsługę długich nazw ścieżek plików. Lista wszystkich zmian wprowadzonych w nowej wersji programu jest dostępna w sekcji dokumentacji na stronie www.altium.com.

Jak wspomniano na początku artykułu, kolejne ulepszenia wprowadzonych funkcji czy też nowe funkcjonalności będą systematycznie wprowadzane do programu w kolejnych aktualizacjach.

 

Dariusz Polus Application Engineer

Computer Controls Sp. z o.o.
www.ccontrols.pl

Zobacz również