Zaproszenie na wrocławskie Warsztaty EMC

| Gospodarka Aktualności

W dniach 26-28.06.2024 r. na terenie Politechniki Wrocławskiej organizowana jest kolejna edycja konferencji Warsztaty EMC, Wrocław 2024. Jest to już XIV edycja tej konferencji. Pierwsze spotkanie odbyło się w 1999 r, 25 lat temu. Głównym organizatorem Warsztatów są pracownicy Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej (LKE), Katedry Telekomunikacji i Teleinformatyki Politechniki Wrocławskiej. Udział w spotkaniu mogą wziąć wszyscy zainteresowani. Od wielu lat organizację konferencji wspiera Instytut Łączności – PIB oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Zaproszenie na wrocławskie Warsztaty EMC

Jednym z najważniejszych celów, jaki przyświeca organizacji Warsztatów EMC, jest popularyzowanie wiedzy z zakresu szeroko pojętej problematyki kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Wcześniejsze edycje Warsztatów potwierdziły zapotrzebowanie na organizację wspólnego spotkania umożliwiającego wymianę wiedzy i jej transfer pomiędzy środowiskiem akademicko-naukowym, a jednostkami badawczymi i przemysłem. Warsztaty EMC nie są typową konferencją naukową. Oprócz multimedialnych prezentacji referatów realizowane są na nich praktyczne pokazy technik pomiarowych wraz z ich omówieniem, prowadzone są badania porównawcze, przedstawiane są nowe metody i stanowiska badawcze. Dużym zainteresowaniem cieszą się także sesje zorganizowane jako panele dyskusyjne, które w naturalny sposób tworzą forum wymiany wiedzy.

Wiele prezentacji, które są przedstawiane na konferencji, dotyczy aspektów typowo badawczych, transferu wiedzy akademickiej na płaszczyznę badawczą, a dalej w sposób praktyczny transferowanej do przemysłu. Poruszane tematy dotyczą zagadnień związanych z szeroko pojętą kompatybilnością elektromagnetyczną, pomiarami pól elektromagnetycznych w odniesieniu do oddziaływania na środowisko pracy i biosferę, systemami radiokomunikacyjnymi (wdrożeniem do użytkowania i wzajemnym oddziaływaniem oraz wpływem na środowisko).

Transfer wiedzy odbywa się nie tylko w obszarze technicznym, ale dotyczy również uwarunkowań prawnych. Warsztaty są doskonałą sposobnością do upowszechnienia informacji o aktualnym stanie, jak i planowanych zmianach w prawie, w szczególności w sposobie nadzorowania rynku przez instytucje państwowe. Dostępne będą informacje o systemie przeprowadzania oceny zgodności urządzeń (certyfikacji) z wymaganiami i zasad wprowadzania urządzeń elektronicznych i elektrycznych do obrotu handlowego na terenie krajów UE. Warsztaty EMC to także miejsce, w którym następuje wymiana wiedzy w zakresie technik ograniczania emisji elektromagnetycznych i zwiększania odporności urządzeń na zjawiska elektromagnetyczne.

Tegoroczny program Warsztatów zawiera m.in. tematy z zakresu podstaw kompatybilności elektromagnetycznej – ABC EMC. Poruszane będą również problemy eliminacji zaburzeń elektromagnetycznych w układach zasilaczy i stosowania elementów przeciwzakłóceniowych w układach elektronicznych. W ostatnich latach bardzo dużo mówi się o EMC w systemach, w których wykorzystywane są duże prądy i napięcia DC (systemy magazynowania energii, systemy przekształtników, ładowarki itp.), dlatego też podczas Warsztatów zaplanowano także wystąpienie, w którym zostanie przedstawiona problematyka badań EMC i zmian normalizacyjnych dla takich układów.

Kolejnymi tematami poruszonymi na Warsztatach EMC w 2024 r. są zagadnienia związane z oddziaływaniem pól elektromagnetycznych na urządzenia i systemy, w tym związanych z wprowadzeniem nowych metod badawczych związanych z oddziaływaniem pól bliskich. Ponadto rozpowszechnienie nowoczesnych systemów radiokomunikacyjnych i ich ogólna powszechność oraz coraz to większa liczba powoduje, że tematyka bezpośrednich oddziaływań pola EM na pracę urządzeń staje się bardzo istotna z punktu widzenia badań EMC i oddziaływania na środowisko pracy.

Organizatorzy przewidzieli serię praktycznych zajęć, podczas których uczestnicy będą samodzielnie wykonywali pomiary z wykorzystaniem analizatorów sieci i oscyloskopów (kilka niezależnych grup). Można zwrócić również uwagę na szereg tematów dotyczących systemów radiokomunikacyjnych, w których zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące wybranych problemów systemów 5G, a ponadto zostaną przestawione kluczowe osiągnięcia Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej WRC-23.

Więcej informacji na temat Warsztatów EMC dostępne jest na stronie internetowe pod adresem: https://warsztaty-emc.pwr.edu.pl/.