logo

Niviseco Group

Schuberta 100, Gdańsk 80-171

Produkty
Informacje z firmy
Kalendarium

Niviseco jest grupą marek produktowych oraz usługowych kierowanych do branży przemysłowej kierującej swoje procesy produk­cyjne w stronę Przemysłu 4.0 oraz branży informatycznej powszechnie znanej jako Information Technology (IT), która dziś jest silnie integrowana z systemami automatyki przemysłowej Operation Technology (OT). Najpopularniejszą marką obecną w grupie Niviseco jest Redisage Electronics, której portfolio produktowe obejmuje produkty umożliwiające integrację infrastruktur IT oraz OT. Redisage Electronics oferuje również prefabrykowane elementy elektroniki zintegrowane z elementami prefabrykowanej mechaniki o uniwersal­nej i otwartej konstrukcji tzw. prodlety będące w analogii koncepcyjnej do chipletów. W tej metodologii powstają już dziś innowacyjne bramki IoT z komunikacją przewodową i bezprzewodową NB-IoT, LoRa, BLE, GSM, LTE, 5G, Wi-Fi z sukcesami stosowane w Przemy­śle 4.0. Grupa Niviseco poleca również usługi projektowe IDO Electronics oraz innowacyjne usługi EMS/PCBA Spiketronics – montaż prototypowy i małoseryjny elektroniki.

Prototyp w 7 dni innowacyjna usługa EMS/PCBA

Linia EMS PCBA w Spiketronics została specjalnie skonfigurowana do bardzo szybkiego montażu prototypów oraz dynamicznie zmie­niającej się produkcji małoseryjnej. Posiadamy automat montażowy M10V o nowoczesnej konstrukcji mechanicznej z niezawodnym wizyjnym systemem optycznego centrowania podzespołów. Bardzo proste programowanie oraz łatwe przezbrajanie umożliwiają zmianę projektu w ciągu kilkudziesięciu minut!

Automat M10V ma oprócz standardowych funkcji unikalną cechę – możliwość pobierania podzespołów wysypanych luzem, a ich liczba jest praktycznie nieograniczona. Pozwala to nam montować komponenty pakowane w dowolny sposób.

Innowacyjne lutowanie kondensacyjne

W Spiketronics lutujemy nowatorską technologią lutowania konden­sacyjnego w parach ciekłego polimeru o nazwie galden (tzw. per­fluoropolyether – PFPE). Ciecz ta jest chemicznie obojętna i ma gęstość niemal dwukrotnie większą od gęstości wody. Jedną z najważniejszych zalet tej metody lutowania jest duże napięcie powierzchniowe oraz wysoka przewodność cieplna polimeru, który kondensując na lutowanym pakiecie elektronicznym, zapewnia bardzo dobre pokrycie, a więc i równomierne nagrzewanie wszyst­kich krytycznych miejsc, takich jak szczeliny pod układami BGA, komponenty położone bardzo blisko siebie, elementy nietypowe i o zróżnicowanych wielkościach itp. Ze względu na dużą gęstość ciekła frakcja PFPE wypiera tlen z powierzchni pakietu. W efekcie mamy do czynienia z procesem lutowania w środowisku pozbawio­nym tlenu. Technologia ta nadaje się znakomicie do lutowania pro­totypów i krótkich serii bardzo złożonych lub trudnych do lutowania pakietów elektronicznych, a liczba wad lutowniczych jest zwykle mniejsza w porównaniu do lutowania konwekcyjnego.

R&D

W IDO Electronics projektujemy rozwiązania bezprze­wodowe i energooszczędne, podłączone do Internetu, zbierające dane w chmurze i spełniające standardy przemysło­we. Bierzemy odpowiedzialność za cały proces wytwórczy, po­cząwszy od konstrukcji mecha­nicznej, przez projekt elektroniki i opracowanie oprogramowa­nia, prototypowanie i produkcję seryjną wraz z dalszym rozwojem produktu i serwisem. Produktem końco­wym, jaki otrzymuje zamawiający, są prawa autorskie do projektu, dokumentacja produkcyjna, pliki projektowe, oprogramowanie, dokumentacja użytkownika, prototypy i modele oraz wyprodukowane produkty. IDO Electronics działa w sposób elastyczny, dopasowując zakres usług do bieżącej potrzeby zamawiającego.

Przemysł 4.0

Doświadczenie IDO Electronics w Przemyśle 4.0 to dziesiątki zapro­jektowanych rozwiązań elektronicznych, w tym inteligentnych ma­szyn i systemów pozwalających na integrację OT z IT, wprowadzanie zmian w procesach produkcyjnych, zwiększających wydajność wytwarzania oraz możliwości elastycznych zmian produkowanego asortymentu. Zrealizowaliśmy również szereg bramek komunikacyj­nych pracujących w protokołach MQTT, Modbus TCP/RTU/ASCII, Mbus, HART, CAN, Profibus, Ethernet, LoRa.

IoT

Projekty rozwiązań dla Internetu Rzeczy (IoT oraz IIoT) realizowane przez IDO Electronics znajdują zastosowanie w wielu branżach, jak ochrona zdrowia, przemysł wydobywczy i energetyczny, infrastruk­tura komunalna, transport i logistyka oraz wiele innych. Realizowa­ne przez IDO Electronics projekty poprzedzamy analizą potrzeb użytkownika produktu oraz norm branżowych i na tej podstawie dobieramy optymalne rozwiązanie technologiczne. Na życzenie implementujemy algorytmy detekcji krytycznych błędów i awarii, ułatwiające eksploatację urządzeń i systemów oraz eliminujące konieczność zatrzymania działania linii produkcyjnej czy chroniące transportowane produkty przed uszkodzeniami. Najważniejszym elementem projektowanych przez IDO Electronics rozwiązań IoT i IIoT jest zastosowanie sensorów zbierających dane i automatycznie dostarczających informacje do systemów zarządzających oraz anali­tycznych w przestrzeniach OT i IT, które generują alarmy i przekazują ważne informacje do osób zarządzających działaniem systemu, co przyspiesza i ułatwia podejmowanie odpowiednich decyzji.

Inteligentne domy i miasta

Inteligentne domy i inteligentne miasta powstają w odpowiedzi na coraz bardziej zurbanizowane otoczenie człowieka. W IDO Electronics oferujemy projektowanie rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną otaczającego nas świata czy ułatwiają­cych efektywne korzystanie z dostępnych zasobów. Nasze rozwią­zania stają się dziś elementami inteligentnych miast, poprawiając jakość życia w nich, pomagając uporać się z zatłoczeniem i mar­notrawstwem energii.

Firmy przemysłowe wydają ogromne kwoty na naprawy oraz utrzy­manie produkcji. W IDO Electronics zauważyliśmy, że część kosztów można zmniejszyć, stosując nowoczesne technologie mające na celu predykcję uszkodzeń. W naszej ofercie proponujemy przedsię­biorstwom produkcyjnym rozwiązania wspierające obsługę w czasie rzeczywistym strumieni danych generowanych przez sensory za­instalowane w maszynach. W rozwiązaniach tego typu stosujemy bazy danych time-series, dzięki którym system uzyskuje możliwość monitorowania urządzeń i wyszukiwania w ich pracy wzorców. Kolejno odnalezione wzorce występujące w czasie normalnego użytkowania pozwalają na wyłapywanie anomalii w pracy urządzeń i szacowanie czasu do hipotetycznej awarii.

Zapraszamy firmy produkcyjne do współpracy w realizacji roz­wiązań predykcji uszkodzeń oraz korzystania z pozostałych usług IDO Electronics.

Chiplet vs. Prodlet

Chiplet to rozwiązanie stosowane przez producentów układów sca­lonych polegające na łączeniu struktur półprzewodnikowych pro­dukowanych niezależnie w jeden układ scalony. Całkiem niedawno metoda ta pozwoliła na przełamanie ograniczeń w produkcji układów scalonych wynikających z samopotwierdzającego się od 1965 roku prawa Moore’a (GordonMoore – współzałożyciel firmy Intel).

W produkcji chipletów korzyści procesowe wynikają ze znacznie efektywniejszej produkcji niewielkich struktur krzemowych. Ponadto niezależne zespoły inżynierów mogą samodzielnie pracować nad poszczególnymi chipletami bez wiedzy, jak działają inne chiplety, co jest ważnym elementem budowy przewagi konkurencyjnej firm.

Przypomina to nieco tzw. microservices, które robią dziś furorę wśród programistów.

W Redisage Electronics zbliżone podejście zastosowaliśmy w pra­cach projektowych nad produktami dla branży IT i OT, które po latach badań i eksperymentów doprowadziły do powstania unikatowych Prodletów Redisage. Jest to rozwiązanie, w którym prefabryko­wane elementy elektroniki zintegrowane są z prefabrykowanymi elementami mechaniki o uniwersalnej konstrukcji. Dzięki nim działy konstrukcyjne są w stanie znacząco skrócić czas dostarczenia produktu na rynek.

Sama nazwa „Prodlet”, początkowo wymyślona jedynie na we­wnętrzne potrzeby Redisage Electronics, stała się z czasem rynko­wym znakiem rozpoznawczym naszego innowacyjnego podejścia projektowego i otwartej architektury produktów przystosowanych do dalszej rozbudowy przez firmy projektowe i integratorów systemów.

Bramy IoT

Bramy komunikacyjne Redisage Electronics zapewniają szybką i łatwą integrację sieci OT i IT, działając jako translatory pomiędzy sieciami przemysłowymi, maszynami i urządzeniami. W ofercie mamy wiele modeli do połączenia z magistralami typu Fieldbus, przemysłowymi sieciami Ethernet, platformami IoT, a także in­terfejsami bezprzewodowymi. Produkty Redisage Electronics składają się ze sprzętu elektronicznego i oprogramowania wbu­dowanego (firmware).

Konwertery, repeatery, huby

Redisage Electronics oferuje szeroką gamę konwerterów, repeaterów i hubów RS232/RS485. Są one idealnym rozwiązaniem dla rynku automatyki przemysłowej i budynkowej wraz z aplikacjami kontrolnymi działającymi w obszarach OT i IT oraz na ich styku. Konwertery mają trójstronną izolację i szeroki zakres temperatur pracy (od –40 do +75°C), więc znajdą zastosowanie w miejscach o ekstremalnie niekorzystnych warunkach eksploatacji.

Mini komputery ARM

W ofercie produktowej Redisage Electronics znajdują się również miniaturowe komputery przemysłowe do zastosowań w aplikacjach Przemysłu 4.0. Liczne interfejsy komunikacyjne, jak porty szeregowe RS232/RS485, interfejsy sieciowe Ethernet, CAN, Profibus, Wi-Fi, GSM, LTE, 5G, LoRa, HART i inne, umożliwiają wszechstronną inte­grację maszyn i systemów w sposób pozwalający na gromadzenie wszelkich danych o produkcji, parametrach obiektów, infrastrukturze i gotowych wyrobach.

Rozwiń
Zapytania ofertowe
Skontaktuj się z firmą Niviseco Group za pomocą systemu zapytań ofertowych

wczytaj więcej

Zapytanie ofertowe
Dotyczy firmy
Niviseco Group
Treść zapytania *
Imię i nazwisko *
Nazwa firmy
Adres firmy
Kod pocztowy
Miasto
E-mail *
Telefon
Usługa przesyłania zapytań ofertowych jest bezpłatna i nie rodzi żadnego zobowiązania po stronie zadającego pytanie. Administratorem danych osobowych jest AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Celem przetwarzania danych jest realizacja usługi i jest ograniczone czasowo do jej wykonania. Podstawa prawna: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).