Badania w Laboratorium badawczo-wzorcującym firmy Sonel

| Prezentacje firmowe Artykuły

Laboratorium badawczo-wzorcujące firmy Sonel, działające na rynku krajowym od 1994 roku, to komórka charakteryzująca się ogromną wiedzą i doświadczeniem w zakresie badań metrologicznych oraz wzorcowania przyrządów pomiarowych. Laboratorium świadczy w swoim zakresie usługi wzorcowania oraz wykonuje badania klimatyczne.

Badania w Laboratorium badawczo-wzorcującym firmy Sonel

Laboratorium badawczo-wzorcujące funkcjonuje od początku istnienia firmy Sonel, która w 2008 roku rozpoczęła działalność w świdnickiej podstrefie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, poszerzając przy tym swój park maszynowy i technologiczny i zaczęła świadczyć usługi wzorcowania urządzeń pomiarowych dla klientów zewnętrznych, ciągle doskonaląc swoją ofertę.

Działalność Laboratorium opiera się na prawodawstwie unijnym (dyrektywy UE), normach krajowych oraz normach zakładowych. Każdy wyrób, który trafia do Laboratorium, musi spełniać powyższe wymagania. Ponadto Laboratorium, uzupełniając badania wyrobów własnych, aby wypełnić wymagania w zakresie EMC, współpracuje z jednostkami zewnętrznymi.

Oferta badań

Laboratorium świadczy usługi w zakresie realizacji procedury wzorcowania metodą pomiaru bezpośredniego przyrządów związanych z pomiarami wielkości elektrycznych:

  • mierników do pomiaru rezystancji izolacji,
  • analizatorów jakości zasilania,
  • mierników bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego,
  • mierników do pomiaru rezystancji uziemień,
  • mierników do pomiaru pętli zwarcia,
  • mierników do pomiaru parametrów wyłączników różnicowoprądowych,
  • mierników do pomiaru małych rezystancji,
  • mierników wielofunkcyjnych obejmujących funkcjonalnie ww. przyrządy,
  • woltomierzy i amperomierzy cyfrowych i analogowych, mierników uniwersalnych, amperomierzy cęgowych,
  • a także pirometrów, mierników do pomiaru natężenia oświetlenia, kamer termowizyjnych.

Potwierdzeniem zgodności parametrów zadeklarowanych przez producenta badanego przyrządu, odniesione do wzorca państwowego, z określeniem niepewności pomiaru, jest uzyskane Świadectwo Wzorcowania.

Laboratorium podejmuje się również przeprowadzania badań klimatycznych, w zakresie temperaturowym od -40°C do +100°C oraz wilgotności względnej do 98%.

Inną dziedziną działalności Laboratorium jest prowadzenie badań metrologicznych prototypów nowo opracowywanych przyrządów pomiarowych na zgodność z wymaganiami norm EN 61557, a także prowadzenie badań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowania nowych przyrządów na zgodność z wymaganiami normy PN EN 61010-1:2011.

Celem zapewnienia wysokiej jakości badań Laboratorium badawczo-wzorcujące posiada nowoczesną aparaturę kontrolno- pomiarową, m.in. wzorce rezystancji, oscyloskopy, kalibratory, analizatory, komorę termoklimatyczną, a także klatkę Faradaya.

Perspektywy rozwoju

Chcąc potwierdzić wysokie kompetencje Laboratorium, w 2014 roku planuje się zakończenie prac wdrożeniowych Systemu Zarządzania Laboratorium zgodnego z wymaganiami normy PN EN ISO 17025:2005 oraz przystąpienie do procesu akredytacji przez Polskie Centrum Akredytacji systemu i procedur wzorcowania.

Sonel S.A.
www.sonel.pl