Przegląd typowych błędów popełnianych podczas fazy wdrażania nowego produktu

| Prezentacje firmowe Artykuły

Projektowanie urządzeń elektronicznych to złożony i wieloetapowy proces, który nie zawsze kończy się pełnym sukcesem. Każdy projektant narażony jest na ryzyko pomyłki, przeoczenia, niedopatrzenia wynikających z niewiedzy, pośpiechu, złej informacji lub zbyt wielkiego zaufania do własnych umiejętności.

Przegląd typowych błędów popełnianych podczas fazy wdrażania nowego produktu

Artykuł opisuje 7 typowych błędów popełnianych przez firmy elektroniczne podczas wdrażania nowego produktu, gdyż warto znać najczęstsze obszary ryzyka projektowego.

Last minute - dokonywanie zmian i dodawanie nowych funkcjonalności w ostatnim momencie

To bardzo często występujące zjawisko przy wdrażaniu nowego produktu. Nieprzemyślana w początkowej fazie konstrukcja lub próba "przeskoczenia" poszczególnych faz projektu powoduje, że często w ostatnim momencie - w czasie wdrażania do produkcji, kiedy konstrukcja powinna być już ustabilizowana, dodawane są nowe "niezwykle ważne" funkcjonalności albo z powodu problemów wynikających ze źle przygotowanego projektu trzeba wprowadzać zmiany. Niestety trzeba pamiętać, że zmiany lub poprawki wprowadzane na każdym kolejnym etapie życia produktu są coraz bardziej kosztowne.

Nieznajomość lub ignorowanie wymagań i regulacji

W dzisiejszych czasach nie da się przy wprowadzaniu produktu na rynek "obejść" wymagań i regulacji, które są obligatoryjne dla wszystkich podmiotów. W warunkach Europejskich są to głównie wymagania norm zharmonizowanych z dyrektywami Unii Europejskiej, ale przy produktach, które mają być sprzedawane na całym świecie, tych wymagań może być znacznie więcej. Należy więc już na etapie projektu zadbać, aby produkt spełniał wymagania, bo wprowadzanie zmian lub poprawek związanych z dostosowaniem do standardów w każdym kolejnym etapie jest coraz droższe.

Projektowanie prototypu, a nie produktu

Wielu inżynierów zatrudnionych w działach R&D odpowiedzialnych za projekt skupionych jest na zaprojektowaniu działającego prototypu. Oczywiście jest to jeden z bardzo ważnych etapów projektu, ale często z różnych powodów ten etap traktowany jest nie jako etap, a cały projekt. Przy takim podejściu trzeba mieć bardzo wiele szczęścia, żeby osiągnąć sukces rynkowy, bo prototypy bardzo rzadko stają się udanymi produktami.

Silo engineering - projektowanie w oderwaniu od realiów rynkowych, technologicznych, produkcyjnych

To również często popełniany błąd. Inżynierowie lub nawet czasem całe zespoły przygotowujące nowy produkt "zamykają się" w swoich pracowniach (silosach), przez co bardzo często nie uwzględniają potrzeb rynku, uwarunkowań technologicznych, skalowalności produktu, problemu dostępności komponentów, procedur montażu i uruchamiania oraz wielu, wielu innych. Takie podejście powoduje, że produkt nie do końca spełnia wymagania klientów, jest trudny w produkcji, a co za tym idzie drogi. W warunkach bardzo silnej konkurencji taki produkt ma niewielkie szanse na prawdziwy sukces.

Pomijanie i przyspieszanie poszczególnych faz przygotowania produktu

Przez duży nacisk na czas wdrożenia nowego produktu bardzo często podejmowana jest decyzja o skróceniu lub nawet ominięciu jednego lub nawet kilku etapów wymaganych w prawidłowym procesie wdrażania wyrobu. Takie pójście na skróty i ominięcie czasem niezbędnych kilku iteracji zwykle owocuje zwiększeniem ryzyka, że urządzenie nie będzie właściwie przygotowane, jeśli chodzi o jakość, zgodność z oczekiwaniami klientów, wymagania norm czy łatwości produkcji, skalowalności itp. Dodatkowo, niewykonywanie badań i testów kolejnych wersji prototypów powoduje często ukrycie pewnych wad konstrukcyjnych i właściwości, które powielane są często w innych produktach.

Niekontrolowany przebieg projektu

Pamiętając o potrzebie właściwego przebiegu projektu, konieczności wykonywania testów i badań nie tylko, technicznych, ale i marketingowych osoby zajmujące się projektem często zapominają, że projekt ma się przerodzić w urządzenie, a nie jest tworem samym w sobie. W takiej sytuacji projekt wymyka się spod kontroli i niezapanowanie nad nim prowadzi do przekraczania terminów, a w związku z tym budżetu. Czasem dążenie do doskonałości, dokładanie niepotrzebnych z punktu widzenia użytkownika funkcji, próba poprawienia właściwości czy funkcjonalnych, metrologicznych czy to zakłóceniowych prowadzi do projektowej patologii. Ogromnie ważnym i trudnym zadaniem jest właściwe zbalansowanie z jednej strony właściwej praktyki inżynierskiej, a z drugiej czasu i budżetu przeznaczonego na projekt. Odchylenie w każdym kierunku jest absolutnie niepożądanym zjawiskiem i należy dobrze wyważyć, co jest niezbędne, a co zwykłą przesadą.

Niebranie pod uwagę lub świadome unikanie tematu ryzyka, a właściwie wielu rodzajów ryzyka.

Narodziny nowego produktu to moment, kiedy zderza się on z wymogami rynku, wymaganiami prawnymi, technologicznymi, produkcyjnymi i logistycznymi. Każde z nich niesie za sobą ryzyko pojawienia się nieprzewidzianych problemów, które należy zidentyfikować i oszacować. Firma powinna być również przygotowana na ewentualne zmaterializowanie się potencjalnego ryzyka. Niestety w większości przypadków bardziej lub mniej świadomie firmy starają się o tym zapomnieć, co może prowadzić do fiaska i rynkowej porażki.

Te siedem podstawowych i najczęściej pojawiających się błędów nie wyczerpuje oczywiście niełatwego i rozległego tematu, jakim jest proces wprowadzania na rynek nowego wyrobu. Na firmy starające się wdrożyć nowy produkt czyha wiele pułapek i zawsze wiąże się ono z ryzykiem porażki. Na szczęście w wielu przypadkach błędy i ryzyko dają się je wyeliminować lub przynajmniej zminimalizować. Warto na pewno przy wdrażaniu nowych rozwiązań współpracować z firmami, które mają doświadczenie i potrafi ą sobie poradzić z tym niełatwym zadaniem. Jeśli chodzi o urządzenia elektroniczne, to jednym z partnerów przy nowym przedsięwzięciu może być firma Bornico. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu przy wdrażaniu nowych projektów, małej bezwładności i elastyczności pomoże w przejściu w jak najkrótszym czasie od prototypu do produkcji masowej z jednoczesnym wyłapaniem i wyeliminowaniem potencjalnych problemów pojawiających się w okresie niemowlęctwa produktu. To, co firma może zaoferować klientom przy projekcie i wdrożeniu do produkcji, to:

  • przygotowanie projektu przez doświadczonych inżynierów, którzy mają bliski kontakt z produkcją,
  • optymalizacja projektu pod kątem technologii wytwarzania i zastosowanych elementów,
  • optymalizacja łańcucha dostaw,
  • przeprowadzenie testów i badań konstrukcyjnych (eliminacja potencjalnych problemów),
  • przeprowadzenie badań potrzebnych do wystawienia deklaracji zgodności (CE),
  • przygotowanie procedur testowych,
  • produkcja krótkich serii prototypowych, informacyjnych i przedprodukcyjnych,
  • nadzór nad zmianami w czasie życia produktu,
  • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
  • logistyka.

To wszystko ma zapewnić udany start i produkcję urządzenia, które będzie rynkowym sukcesem.

Bornico - projektowanie i wdrażanie do produkcji udanych konstrukcji to nasza specjalność!

Bornico

Zobacz również