Zbliżają się Krajowe Warsztaty EMC

| Gospodarka Artykuły

Krajowe Warsztaty Kompatybilności Elektromagnetycznej są odbywającą się co dwa lata konferencją o charakterze szkoleniowym i naukowym, popularyzującą problematykę badania i zapewniania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) urządzeń, systemów i instalacji. Warsztaty są także forum wymiany wiedzy i doświadczeń dla osób ze środowiska akademickiego, naukowego, badawczego i przemysłowego, które to forum sprzyja nawiązywaniu wzajemnych kontaktów oraz współpracy przy rozwiązywaniu problemów EMC. Konferencji towarzyszy powiązana tematycznie wystawa krajowych firm zajmujących się tytułową tematyką.

Zbliżają się Krajowe Warsztaty EMC

W dniach od 24 do 26 czerwca 2015 roku odbędą się w Centrum Konferencyjnym Politechniki Wrocławskiej jubileuszowe X Krajowe Warsztaty Kompatybilności Elektromagnetycznej. Od 1999 roku Warsztaty EMC są forum wymiany i upowszechniania wiedzy, doświadczeń i osiągnięć naukowo-technicznych dla osób ze środowisk: akademickiego, naukowego, badawczego i przemysłowego. Warsztaty już po raz dziesiąty są doskonałą sposobnością do upowszechnienia informacji o aktualnym stanie i planowanych zmianach w prawie, w szczególności w sposobie nadzorowania rynku przez instytucje państwowe, o systemie przeprowadzania oceny zgodności urządzeń z wymaganiami i zasad wprowadzania urządzeń elektronicznych i elektrycznych do obrotu handlowego. Warsztaty EMC to także sposobność dla poszczególnych środowisk do dzielenia się wiedzą w zakresie technik ograniczania emisji elektromagnetycznych i zwiększania odporności urządzeń na zjawiska elektromagnetyczne, metod i procedur badawczych oraz trendów rozwojowych w tym zakresie i zmian normalizacyjnych w EMC, które warunkują wymagania stawiane urządzeniom oraz sposoby ich testowania.

Organizatorem tego jubileuszowego spotkania, podobnie jak ich poprzednie edycji, jest środowisko naukowe Politechniki Wrocławskiej, przy współudziale wrocławskiego oddziału Instytutu Łączności oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej.

W tegorocznych warsztatach podobnie jak w latach ubiegłych weźmie udział około 200 uczestników, z których połowę będą stanowić przedstawiciele przemysłu, 25% przedstawiciele laboratoriów badawczych i wzorcujących. Każdej edycji warsztatów towarzyszy wystawa techniczna, na której przedstawiciele i producenci prezentują najnowsze rozwiązania z zakresu EMC. Spodziewanych jest 10 wystawców, których reprezentować będzie co najmniej 20 osób.

Lista wystawców X Krajowych Warsztatów EMC 2015

Program w skrócie

W programie X Krajowych Warsztatów Kompatybilności Elektromagnetycznej zaplanowano 8 sesji plenarnych, 12 sesji tematycznych a także prezentacje firmowe, spotkanie Sekcji Kompatybilności Elektromagnetycznej Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk oraz spotkanie polskiej sekcji IEEE EMC-S.

Wzorem ubiegłych edycji warsztatów w czwartek 25 czerwca 2015 roku zostaną przeprowadzone badania biegłości przez porównania międzylaboratoryjne (PT/ILC) w zakresie pomiarów pola elektromagnetycznego dla celów bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska, w których udział wezmą przedstawiciele akredytowanych laboratoriów badawczych z wdrożonym systemem zarządzania zgodnym z wymaganiami normy ISO/PN 17025:2005 oraz laboratoriów przygotowujących się do akredytacji w tym zakresie.

    Podczas X Krajowych Warsztatów EMC będą dyskutowane zagadnienia kompatybilności elektromagnetycznej między innymi związane z:
  • nowelizacją aktów prawnych (m.in. dyrektywy EMC i dyrektywy RTTE) oraz niektórych standardów (m.in. EN 61000-4-5 oraz EN 61000-4-6) i planów w zakresie zmian normalizacyjnych (badań EMC taboru w środowisku kolejowym),
  • problematyką odporności urządzeń na zjawiska elektromagnetyczne występujące w sieciach elektroenergetycznych w zakresie częstotliwości do 150 kHz (m.in. zdefiniowane normami EN 61000-4-11, -13, -16, -19, -29, -34), również z uwzględnieniem problematyki PLC,
  • oddziaływaniem bezpośrednim i pośrednim wyładowań piorunowych na urządzenia w rozległych sieciach zasilających i transmisyjnych oraz lotnictwie,
  • projektowaniem i stosowaniem filtrów oraz technikami ekranowania pod kątem ograniczania emisji a także oddziaływania zaburzeń elektromagnetycznych na urządzenia elektryczne i elektroniczne,
  • problematyką doboru metod i zakresu badań EMC dla urządzeń o wielu funkcjonalnościach, zastosowaniach, środowiskach i trybach pracy (urządzeń oświetleniowych z regulacją, nowoczesnych urządzeń AGD, liczników),
  • ochroną ludzi i środowiska przed ekspozycją na pola elektromagnetyczne,
  • nowymi wyzwaniami w zakresie współpracy nauki i gospodarki w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

W ramach wystąpień plenarnych X Krajowych Warsztatów Kompatybilności Elektromagnetycznej przedstawiciele Urzędu Komunikacji Elektronicznej (m.in. Dominik Kołtunowicz) zaprezentują referat pt. "Nowa dyrektywa EMC", w którym zostaną zaprezentowane zmiany i konsekwencje wynikające z publikacji w ubiegłym roku dyrektywy 2014/30/UE oraz dwa referaty "EkoProjekt - zasady i wymagania", w których podzielą się doświadczeniami i spostrzeżeniami w zakresie wybranych aspektów prawnych i technicznych po kilkuletnim okresie wdrażania dyrektywy 2005/32/ WE, dotyczącej zużycia energii przez elektryczne i elektroniczne urządzenia gospodarstwa domowego i urządzenia biurowe w trybie czuwania i wyłączenia.

Kolejne dwa referaty plenarne pt. "Nowa Dyrektywa RTTE" oraz "Dyrektywa RTTE - praktyczne podejście" prezentowane przez Aleksandra Orłowskiego z Instytutu Łączności wskażą istniejące wymagania oraz sposób dokonywania oceny wyrobów zawierających moduły radiowe.

W ramach organizowanego 25 czerwca 2015 roku spotkania polskiej sekcji IEEE EMC-Society zostaną wygłoszone przez pracowników naukowych Politechniki Rzeszowskiej dwa referaty plenarne: "Rejestracja i analiza piorunowych zaburzeń elektromagnetycznych" autorstwa Grzegorza Masłowskiego i Grzegorza Karnasa oraz referat pt. "Badania odporności awioniki na zaburzenia elektromagnetyczne indukowane w trakcie burz" autorstwa Grzegorza Masłowskiego i Kamila Filika.

W ramach dyskusji nad zagadnieniami dotyczącymi laboratoriów badawczych i wzorcujących oraz innych jednostek uczestniczących w procesie oceny zgodności produktu z wymaganiami z zakresie EMC, Andrzej Kober z Polskiego Centrum Akredytacji zaprezentuje referat "Zmiany dotyczące jednostek notyfikowanych".

Warsztaty to także sposobność do zorganizowania panelu dyskusyjnego nt. "Badania biegłości w laboratoriach akredytowanych", którego celem jest wywołanie szerokiej dyskusji nad sposobem przeprowadzenia takich badań wśród laboratoriów EMC, w szczególności w zakresie badań odporności na różne zaburzenia elektromagnetyczne. Zaplanowano także podczas warsztatów szkolenie z zakresu projektowania filtrów oraz wycieczkę techniczną do Laboratorium Wysokich Napięć Politechniki Wrocławskiej.

Godne polecenia są wszystkie pozostałe sesje tematyczne z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej, w tym m.in. podejmujące problematykę pomiarów skuteczności ekranowania, pozyskiwania energii z promieniowania elektromagnetycznego nadajników radiowych, EMC w kolejnictwie i energetyce, pomiary pola elektromagnetycznego oraz ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy.

Szczegółowy program konferencji można znaleźć na stronie internetowej www.warsztaty-emc.pwr.wroc.pl/program.php.

Zobacz również