Laboratorium z najdłuższym doświadczeniem w badaniach EMC w Polsce

| Prezentacje firmowe Artykuły

Wynikiem oceny odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych na działanie zaburzającego czynnika (o charakterze ciągłym lub impulsowym) jest ocena jakościowa w postaci stwierdzenia, że badany obiekt działa poprawnie (w dopuszczalnych granicach zmian jego podstawowych funkcji) w obecności wygenerowanego zaburzenia elektromagnetycznego o określonych parametrach, tj. czy spełnia wymagania dyrektywy EMC.

Laboratorium z najdłuższym doświadczeniem w badaniach EMC w Polsce

Wiarygodna ocena zgodności wyników badań odporności konkretnego urządzenia elektronicznego z wymaganiami Dyrektywy EMC może być przeprowadzana po spełnieniu następujących warunków: a) badania zostały wykonane wg znormalizowanej metody, właściwej dla testowanego obiektu, b) generowane narażenie elektromagnetyczne ma parametry, zgodne z odpowiednią normą. Laboratorium dokonujące badań odporności sprzętu elektronicznego na określone zaburzenia musi zatem stosować urządzenia mające potwierdzone parametry metrologiczne.

Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy oferuje w tym względzie usługi, akredytowanego przy PCA, Laboratorium Aparatury Pomiarowej EMC (AP 016) (we Wrocławiu) (www.itl.waw.pl/laboratorium-aparatury-pomiarowej-emc-z21), dokonującego wzorcowania następujących urządzeń: mierniki zaburzeń radioelektrycznych, anteny pomiarowe, układy CDN, sondy prądowe, mierniki mocy. Laboratorium wykonuje również wzorcowania generatorów impulsów ESD oraz generatorów EFTB.

W Zakładzie Kompatybilności Elektromagnetycznej we Wrocławiu działa również akredytowane Laboratorium Badań EMC (AB 666) (www.itl.waw.pl/laboratorium-badan-emc-z21), które oferuje usługi w pełnym zakresie badań odporności urządzeń powszechnego użytku, sprzętu medycznego, zabawek, elektronarzędzi, urządzeń informatycznych, urządzeń audio-wideo (także profesjonalnych) oraz sprzętu RTV (odbiorników i urządzeń dodatkowych).

Laboratorium jest wyposażone w nowoczesny sprzęt niezbędny do generacji: a) zaburzeń promieniowanych w zakresie do 18 GHz: anteny, generatory + wzmacniacze mocy, b) zaburzeń przewodzonych (do 230 MHz): układy sprzęgające CDN oraz transformatory prądowe w.cz., c) zaburzeń nieciągłych o charakterze impulsowym: generatory ESD, EFTB i SURGE oraz d) badań odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia zasilania.

Warunki lokalowe Laboratorium pozwalają na wykonywanie większości tych pomiarów w pomieszczeniach o kontrolowanym stanie środowiska elektromagnetycznego (komory: ekranowane, GTEM, TEM oraz pole pomiarowe 3m). Wykonywane są też badania in situ dużych obiektów, np. u producenta lub w miejscu zainstalowania. Wszystkie badania prowadzone są zgodnie z odpowiednimi normami PN-EN: 61000- 4-x, 55020, 55014-2, 55024, 55103-2.

Zakres badań odporności jest ustalany ze zleceniodawcą bazując na wymaganiach norm PN-EN 61000-6-1 (dla środowiska mieszkalnego, handlowego, lekko uprzemysłowionego) oraz PN-EN 61000- 6-2 (dla urządzeń przewidywanych do pracy w środowiskach przemysłowych). Dodatkowo brane są także pod uwagę zalecenia sformułowane w normie PN-EN 61000-4-1. Wyniki badań dają pełną podstawę do oceny zgodności wyrobu z wymaganiami Dyrektywy EMC (i prawa do nadawania znaku CE).

Inne badania prowadzone przez Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej obejmują pomiary charakterystyk tłumienności wtrąceniowej czwórników, skuteczności ekranowania kabin pomiarowych, współczynników NSA otwartych i alternatywnych pól pomiarowych, silnych pól dla celów BHP i ochrony środowiska, parametrów liniowych i charakterystyk anten. Zakład prowadzi doradztwo techniczne w dziedzinie ochrony urządzeń/systemów przed szkodliwymi zaburzeniami elektromagnetycznymi, ograniczenia emisji zaburzeń, podwyższania odporności na zaburzenia, zaburzeń w środkach transportu (pomiary i układy pomiarowe) oraz odporności i emisji urządzeń eksploatowanych w specjalnych środowiskach przemysłowych, np. w górnictwie.

Od kilku lat Zakład zajmuje się problemami bezpieczeństwa funkcjonalnego sprzętu w aspekcie jego parametrów EMC. Ponadto Zakład oferuje usługi w zakresie konstrukcji anten pomiarowych EMC i profesjonalnych anten ogólnego zastosowania, konstrukcji i wzorcowania linii paskowych (TEM), projektowania, wykonania, oprogramowania i konserwacji kompleksowych stanowisk kontroli emisji radiowych, wzorcowania nietypowych urządzeń pomiarowych, np. sond silnych pól, pomiarów impedancji w.cz. w zakresie od 0,3 MHz do 3 GHz oraz skuteczności tłumienia tkanin pochłaniających energię w.cz. w zakresie do 1 GHz.

Kontakt: dr inż. Janusz Sobolewski, dr inż. Mirosław Pietranik, mgr inż. Marek Kałuski, mgr inż. Marek Michalak
Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej

Zobacz również