Odpowiedzialność jako pojęcie biznesowe - zrównoważony rozwój jako integralna część działalności NCAB

| Prezentacje firmowe Artykuły

Aby kwestie ochrony środowiska traktować poważnie i z odpowiedzialnością, pracownicy i członkowie społeczności, nie tylko lokalnych, stali się głównym motorem napędzającym rentowność. Z drugiej strony skandale mogą szybko przyciągać uwagę ludzi na całym świecie i zagrozić istnieniu firmy. NCAB Group jest przekonana, że jest to nie tylko właściwe z moralnego punktu widzenia, ale również dobre dla biznesu, i dlatego przez ostatnie lata intensywnie pracowała nad tym, aby zrównoważony rozwój stał się integralną częścią jej działalności.

Odpowiedzialność jako pojęcie biznesowe - zrównoważony rozwój jako integralna część działalności NCAB

W przeszłości miarą sukcesu był jedynie wypracowany zysk, a firmy koncentrowały się wyłącznie na wskaźnikach finansowych. Zdaniem zarządu firmy NCAB dzisiejsza sytuacja różni się diametralnie, a prowadzenie firmy w sposób zrównoważony stało się równie ważne, jak właściwe zarządzanie jej finansami. Bycie postrzeganym jako poważny i odpowiedzialny partner oraz zdolność spełnienia tych oczekiwań w praktyce ma sens i sprowadza się po prostu do kwestii przetrwania.

Skandale, które w ostatnich czasach dotknęły kilka dużych międzynarodowych spółek, całkiem jasno pokazują, o co toczy się gra. Przykłady firm, których wartość spadła o połowę, a które jednocześnie ryzykowały obowiązek zapłaty astronomicznych kar, wymownie pokazują, że dzisiaj nie tylko liczy się, ile się zarabia, ale także, w jaki sposób.

W przypadku spółek, które aktywnie prowadzą działalność na różnych rynkach, wszelkie nieprawidłowości wykryte w firmie na poziomie lokalnym mogłyby bardzo szybko zyskać rozgłos na całym świecie. Klienci niechętnie prowadzą interesy z podmiotami, które postępują nieetycznie. Rozumieją, jak ważne jest utrzymanie pozytywnej opinii publicznej i są gotowi za to zapłacić. Z tego powodu z handlowego punktu widzenia ważne jest właściwe (etyczne) zarządzanie firmą.

Norma ISO 26000 jako podstawa działania

NCAB zdecydowała się budować zrównoważony rozwój w oparciu o normę ISO 26000. Jest to norma międzynarodowa, która ma pomagać firmom rozwiązywać problemy odpowiedzialności społecznej z uwzględnieniem kwestii dotyczących zarządzania biznesem, praw człowieka, pracy, środowiska, dobrych praktyk w biznesie, kwestii konsumenckich/klientów oraz sposobu przyczyniania się do rozwoju społeczności lokalnych.

W zamierzeniu ISO 26000 nie służy jako certyfikacja, ale firmy mogą samodzielnie zadeklarować swój zamiar przestrzegania ISO 26000 i opisać, jak będą to robić. Deklaracja ta może zostać następnie rozpatrzona i zweryfikowana przez organ certyfikujący. W przypadku NCAB zajmuje się tym szwedzki SP Technical Research Institute.

Wdrożenie ISO26000 wymagało ustanowienia kodeksu etycznego, który będzie obowiązywać we wszystkich sytuacjach. Następnie konieczne było przyjrzenie się konkretnym problemom wynikającym z przyjętego dokumentu, omówienie ich i wypracowanie jakiegoś porozumienia.

Opracowując strategię zrównoważonego rozwoju, z pomocą ISO 26000 udało się wskazać najważniejsze problemy NCAB, biorąc pod uwagę wpływ firmy na środowisko, oczekiwania interesariuszy oraz ulepszenia, jakie można było osiągnąć. Zaczynając od trzech grup interesariuszy, tj. łańcucha dostaw, pracowników i klientów, NCAB ustaliła kilka obszarów zainteresowania (patrz ramka), dla których ustalono mierzalne cele. Celem nadrzędnym jest zbudowanie silnych i odpowiedzialnych relacji z fabrykami, pracownikami i klientami, aby wspólnie osiągnąć zrównoważony rozwój, wzrost i rentowność.

Obszary zainteresowania dla prac nad zrównoważonym rozwojem NCAB Group

Łańcuch dostaw

  • prawa człowieka i warunki społeczne
  • wpływ na środowisko, w szczególności stosowanie środków chemicznych
  • minerały konfliktu

Współpracownicy

  • zadowolenie pracowników
  • równość
  • zapobieganie korupcji
  • wewnętrzna praca na rzecz ochrony środowiska

Klienci

  • zrównoważony rozwój produktu
  • transport/ekologiczna logistyka
  • przekazywanie informacji o podejmowanych wysiłkach zachowania zrównoważonego rozwoju

Zmiana podejścia widoczna też w Azji

W Chinach podejście do odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju zmieniło się diametralnie. Buduje się nowe fabryki, które będą w stanie zaspokoić ekstremalnie wysokie wymagania dotyczące ochrony środowiska i środowiska pracy. Dotychczasowy wizerunek Chin nie odzwierciedla już rzeczywistości.

Władzom zależy na poprawie sytuacji i zmiany wdrażane są bardzo gwałtownie. Fabryki pracujące na rzecz NCAB zdają sobie sprawę z tego, że zysk w pełni zależy od poprawy sprzedaży, i nigdy nie zgłaszały sprzeciwu co do nakładanych na nie wymagań dotyczących zrównoważonego rozwoju. Oczywiście, wciąż można wiele poprawić i dlatego właśnie stale przeprowadzane są w nich audyty i kontrole.

Badanie opinii pracowników i etyka biznesowa

Mierzalne cele zrównoważonego rozwoju w każdej dziedzinie są monitorowane w taki sam sposób, jak kluczowe wskaźniki efektywności firmy. Jeśli chodzi o pracowników, w tym roku NCAB przeprowadziła na przykład pierwsze badanie opinii grupy pracowników na całym świecie, wychodząc z założenia, że jeśli pracownicy nie mają odpowiedniej motywacji, nie będą osiągać optymalnych wyników i ryzykuje się ich utratę, a jednocześnie trudno jest pozyskać najlepiej wykwalifikowanych i uzdolnionych nowych pracowników. NCAB przyjęła również zasady etycznego prowadzenia działalności, aby zwalczać wszystkie formy korupcji. Opracowano scenariusze, które przedstawiają różne dylematy biznesowe o charakterze etycznym i wskazują sugerowane postępowanie.

Kolejną ważną częścią zrównoważonego rozwoju są audyty we wszystkich fabrykach. NCAB przez długi czas prowadziła kompleksowe, ciągłe kontrole jakości i monitorowanie produkcji we wszystkich fabrykach produkujących obwody drukowane dla siebie. Środki te zostały ostatnio poszerzone o specjalne audyty oparte na kryteriach zrównoważonego rozwoju.

Tego rodzaju monitorowanie rozpoczęło się już ok. 2010-2011 roku; docelowo zakładano ukończenie audytów we wszystkich chińskich fabrykach NCAB najpóźniej do 2018 r. W ubiegłym roku w trzech fabrykach w Chinach przeprowadzono audyty kryteriów zrównoważonego rozwoju, które stanowią obecnie część procesu zakupowego NCAB.

Sprawdzana jest dokumentacja w fabrykach dotycząca poszanowania praw człowieka, warunków pracy i traktowania pracowników, sposoby zarządzania środkami chemicznymi i emisjami przy procesie produkcji i czy wykorzystywane są tzw. minerały konfliktu.

Podsumowanie

Inicjatywa działania zgodnego ze strategią zrównoważonego rozwoju pojawiła się w NCAB w 2014 r. i dzisiaj została wdrożona we wszystkich spółkach Grupy NCAB. Stała się ona częścią naszego modelu biznesu i wartością, którą chcemy się wyróżniać spośród innych.

NCAB Group Poland
www.ncabgroup.com