Zrównoważona działalność – priorytet strategiczny NCAB

| Prezentacje firmowe Projektowanie i badania

Minęło pięć lat od momentu, gdy NCAB Group zaczęła stosować strategię zrównoważonego rozwoju w biznesie. W niniejszym artykule przedstawiono znaczenie tego kroku dla firmy NCAB, pracowników i klientów oraz to, co udało się osiągnąć w tym zakresie.

Zrównoważona działalność – priorytet strategiczny NCAB

Naszym zdaniem zrównoważony rozwój oznacza prowadzenie biznesu w perspektywie długofalowej, która przynosi wzrost sprzedaży i rentowność dla NCAB, naszych klientów, dostawców i inwestorów. Bycie wiarygodnym i odpowiedzialnym partnerem oraz atrakcyjnym pracodawcą jest zatem warunkiem wstępnym do osiągnięcia tego celu. W ramach swoich działań stosujemy międzynarodową normę określającą wytyczne dotyczące odpowiedzialności społecznej ISO 26000. Obejmuje ona kilka aspektów, zarówno środowiskowych, społecznych, jak i etycznych.

W oparciu o relacje w łańcuchu dostaw, pracowników i klientów strategia zgodna z ISO 26000 określa szereg obszarów zainteresowania, które zdaniem NCAB będą wywierały największy wpływ. Dla tych obszarów wyznaczono wymierne cele. Są one następnie monitorowane, podobnie jak inne kluczowe dane liczbowe związane z działalnością.

Fabryki poddawane audytowi

Ponieważ najwięcej problemów pojawia się w łańcuchu dostaw, na przestrzeni ostatnich lat firma NCAB powołała specjalny zespół ds. zrównoważonego rozwoju w ramach swojej organizacji zarządzania fabrykami w Chinach. Tworzy go obecnie dwóch ekspertów, którzy pracują nad przeprowadzaniem i monitorowaniem audytów w partnerskich fabrykach.

Co miesiąc przeprowadzane jest od dwóch do trzech audytów. Wiąże się to z przeglądem ich procedur, zgodności z przepisami i praktyk obejmujących takie aspekty, jak środowisko, bezpieczeństwo i prawa człowieka. Sprawdzane są dokumenty, przeprowadzane kontrole na miejscu i rozmowy bezpośrednio z personelem fabryki. Fabryka ma czas na rozwiązanie zidentyfikowanych problemów. Następnie sprawdzane jest, czy zostały podjęte niezbędne środki zapobiegawcze.

W 2019 roku prowadzona była już druga runda audytów dot. zrównoważonego rozwoju. Po pierwszej nasze główne fabryki wprowadziły systemy kontroli pracy w przedmiotowym zakresie. Wdrożyły one procedury, zasady oraz cele i obecnie kładą większy nacisk na te kwestie. Efekty prac w poszczególnych fabrykach różnią się, dlatego nasi eksperci poświęcają więcej czasu tym, które pozostają w tyle. W drugiej rundzie koncentrujemy się w dużej mierze na przepisach dotyczących środowiska, bezpieczeństwa i zatrudnienia. Monitorujemy obowiązujące przepisy, które stają się coraz bardziej kompleksowe przy jednoczesnym zwiększaniu kontroli ze strony rządu. Fabryki bardzo pozytywnie oceniają pomoc, jaką otrzymują w celu poprawy swoich standardów w tej dziedzinie.

Nasze zaangażowanie dotyczy też gwarancji dla pracowników fabryk odpowiedniego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe i ubezpieczenia. Stale powracającym aspektem jest bezpieczeństwo, zarówno w odniesieniu do sprzętu, jak i personelu, gdzie narzucamy wymogi prowadzenia regularnych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa.

Firma koncentruje swoje działania w tytułowym temacie w głównych fabrykach w Chinach, gdzie ryzyko jest najbardziej widoczne, ale również tam, gdzie stosowane przez nas środki na rzecz zapewnienia zrównoważonego rozwoju będą miały największe znaczenie.

Przykłady zrealizowanych usprawnień w łańcuchu dostaw

 • Całościowa lepsza wiedza i zgodność z odpowiednimi przepisami w fabrykach.

 • Ulepszenia w procesach fabrycznych w zakresie kontroli minerałów konfliktowych w łańcuchu dostaw.

 • Lepsze procedury obliczania godzin nadliczbowych oraz zapewnienie odpowiednich emerytur i ubezpieczeń dla pracowników fabryk.

 • Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w fabrykach.

 • Lepsza kontrola stanu zrzutu wody w fabrykach i kontrola zgodności.

 

Zrównoważona wartość dla klienta

Współpraca z klientami dla NCAB stanowi najwyższy priorytet. Bez zadowolonych klientów, którzy uzyskują wartość dodaną dzięki współpracy z nami, firma by nie przetrwała. Naszym celem jest bycie niezawodnym i stabilnym partnerem w łańcuchu dostaw naszych klientów, przyczyniającym się, dzięki naszej fachowej wiedzy, do tworzenia wysokiej jakości niezawodnych płytek PCB. To z kolei wzmacnia biznes naszych klientów.

Nic nie wpływa na koszt i jakość produkcji płytek PCB w takim stopniu, jak projekt. Pomaganie klientom w optymalizacji ich projektów płytek PCB umożliwia nam osiągnięcie płynniejszej produkcji, zmniejszenie ilości odpadów, zminimalizowanie zużycia materiałów, a tym samym zmniejszenie wpływu na środowisko naturalne.

Zaangażowani współpracownicy

Zaangażowanie i dobre samopoczucie naszych pracowników jest ważnym czynnikiem, który pozwala nam oferować klientom wysoki poziom usług i prowadzić działalność w sposób zrównoważony. Wymaga to podejścia opartego na wartościach i etyce. Wszyscy nowi pracownicy przechodzą zatem szkolenie w zakresie kodeksu postępowania NCAB, który daje im wytyczne dotyczące postępowania wobec współpracowników i partnerów biznesowych. Raz w roku wszyscy pracownicy są zapraszani na globalną konferencję mającą na celu wspieranie wspólnych wartości oraz stworzenie środowiska biznesowego, w którym wszyscy pracownicy czują się zaangażowani, rozwijają się i mogą się spełniać. Aby odnosić sukcesy w dłuższej perspektywie, firma musi pozostać atrakcyjna na rynku pracy i zatrzymać kompetentnych pracowników. Poziom zaangażowania mierzy się w powtarzalnych ankietach przeprowadzanych wśród kadry.

Kolejny ważny obszar dotyczy tworzenia atmosfery w miejscu pracy, która zachęca do szacunku między współpracownikami i stanowi dobrą platformę do współpracy. Podczas warsztatów i spotkań, w większych lub mniejszych grupach, stale dyskutujemy o tym, co działa dobrze, a co można by poprawić w tym obszarze. W dużej mierze chodzi o otwartą komunikację i wzajemny szacunek, które są ważnymi czynnikami prewencyjnymi w odniesieniu do zdrowia. Kiedy pracownicy są otwarci i świadomi siebie nawzajem oraz reagują na sygnały ostrzegawcze, może to stworzyć idealne warunki dla dobrego i zdrowego miejsca pracy.

Pracownicy chcą ponadto dzielić się doświadczeniami. Dlatego też w 2018 r. firma NCAB rozpoczęła inicjatywę "Give Back Day", która pozwala wszystkim poświęcić jeden dzień roboczy na działalność nonprofit całkowicie według własnego wyboru.

Obszary, na których koncentruje się praca NCAB Group

Łańcuch dostaw

 • Prawa człowieka i warunki socjalne
 • Wpływ na środowisko naturalne, z naciskiem na stosowanie substancji chemicznych
 • Konfliktowe surowce mineralne

 

Współpracownicy

 • Zadowolenie pracowników
 • Równość płci
 • Przeciwdziałanie korupcji
 • Praca na rzecz środowiska

 

Klienci

 • Zrównoważony rozwój produktów
 • Przyjazny dla środowiska transport i logistyka
 • Informowanie o naszych działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju

 

Rozwijanie strategii zrównoważonego rozwoju

Oddziaływanie naszej działalności na środowisko jest czymś, czemu w przyszłości musimy przyjrzeć się szczególnie uważnie. Wiele pozostaje jeszcze do zrobienia w tym obszarze, a coraz bardziej niepokoi nas fakt, że znaczna część oddziaływania na klimat obejmuje emisję pochodzącą z transportu płytek PCB. Naszym celem na przyszłość jest lepsza kontrola naszego całkowitego wpływu na klimat. Na tej podstawie będziemy w stanie zidentyfikować obszary, w których nasze wysiłki na rzecz ograniczenia tego wypływu mogą być najlepiej wykorzystane.

 

Anna Lothsson, Sustainability Manager
NCAB Group
www.ncabgroup.com

Zobacz również