Projektować czy zlecać projektowanie - oto jest pytanie!

| Automaticon 2016 Artykuły

Zaangażować własne zasoby, czy nawiązać współpracę z zewnętrznym wykonawcą? Dylemat zawarty w powyższym pytaniu coraz częściej pojawia się na drodze rozwoju wielu przedsiębiorstw, a odpowiedź nie jest jednoznaczna. Oczywiście, gdy firma nie ma wewnętrznych zasobów outsourcing jest jedynym rozwiązaniem. Co jednak, jeżeli je ma?

Projektować czy zlecać projektowanie - oto jest pytanie!

Praktyka pokazuje, że czas wprowadzenia produktu na rynek odgrywa kluczową rolę w rozwoju przedsiębiorstw na całym świecie. Czas wprowadzenia produktu na rynek (time-to-market, TTM) wpływa bezpośrednio na przychody i zysk firmy.

Poziom zwrotu z inwestycji (ROI) również jest zależny od czasu potrzebnego na wprowadzenie produktu lub usługi do sprzedaży. Dlatego tak ważne jest wybranie odpowiedniej strategii prowadzenia biznesu, która pozwala na maksymalizację zysku.

W przypadku firm specjalizujących się w produkcji rozwiązań mechanicznych lub programowych, które ze względu na profil swojej działalności nie mają kompetencji w tworzeniu rozwiązań elektronicznych rozwiązaniem jest skorzystanie z usług projektowania i wdrożenia świadczonych przez firmy zewnętrzne. Z biznesowego punktu widzenia rozwiązanie to jest optymalne ze względów finansowych i czasowych.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku firm, które mają własne kompetencje, lecz ich zakres jest niewystarczający do realizacji innowacyjnych projektów, które często wymagają integracji nowych rozwiązań, technologii, czy też standardów. W takiej sytuacji również najlepszym rozwiązaniem jest uzupełnienie własnych zasobów przez kompetencje firm zewnętrznych.

Z punktu widzenia efektywności finansowej lepszym rozwiązaniem jest skupienie się firmy na kluczowych kompetencjach stanowiących wartość dodaną i sięganie po sprawdzone usługi bądź rozwiązania firm trzecich. Alternatywą jest budowanie własnego doświadczenia w nowych dziedzinach, co jest często procesem długotrwałym, kosztownym, mogącym przynieść zadowalające efekty często po upływie optymalnego TTM.

Pułapka specjalizacji?

Do wewnętrznej dostępności zasobów i możliwości czasowych zespołu dołączyć trzeba jeszcze konieczność posiadania odpowiedniego doświadczenia koniecznego do realizacji tego typu przedsięwzięć.

Wewnętrzne zespoły projektowe to na ogół jednostki o wysokiej specjalizacji, skupione na co dzień na realizacji projektów typowych dla specyficznego obszaru działalności firmy. Stąd, nawet pomimo rozwiązania kwestii dostępności i czasu, brak wymaganego doświadczenia oraz elastyczności, jak i również szerszego, świeżego spojrzenia przy realizacji innowacyjnych projektów staje się często problemem krytycznym. Jest to kolejny argument za wyborem zewnętrznego partnera świadczącego usługi projektowe.

Outsourcing usług projektowych - nowym trendem w rozwoju elektroniki

W konsekwencji współpraca z zewnętrznym partnerem w obszarze projektowym jest jednym z wyraźniejszych trendów w rozwoju przedsiębiorstw wytwarzających innowacyjne rozwiązania elektroniczne. Przemawiają za tym nie tylko względy ekonomiczne, opłacalność, odciążenie własnych działów projektowych i R&D, ale również dostępność, posiadanie know-how i wysoka jakość świadczonych usług.

Oczywiście, dokonując nawet wstępnej selekcji zewnętrznych partnerów, warto wyjść poza wąski zakres czynników natury ekonomicznej (cena, termin), przyglądając się wnikliwie także doświadczeniu, wcześniejszym realizacjom czy narzędziom i standardom pracy potencjalnego wykonawcy.

Uwarunkowania wyboru?

W poniższym artykule na przykładzie firmy Evatronix S.A. przedstawiono najważniejsze cechy, na które należy zwrócić uwagę podczas wyboru firmy zewnętrznej.

Jednym z wyznaczników jest długoletnia obecność na rynku. Firma Evatronix S.A. działa na rynku elektroniki cyfrowej od 25 lat, jako pierwsza polska firma tworząca elektroniczne komponenty wirtualne - IP cores. Ma również doświadczenie w projektowaniu platform elektronicznych dla celów testowania, weryfikacji i demonstrowania poprawności działania projektów elektronicznych.

Ponadto, firma wykonywała wielokrotnie projekty oparte na układach programowalnych FPGA i mikrokontrolerach wykorzystujących kluczowe interfejsy komunikacyjne: USB, USB 3.0, PCI, PCI Express, Ethernet, GSM, Bluetooth 4.0 Low Energy. Jako jedna z niewielu na świecie, firma rozwijała technologię USB 3.0 tworząc bloki IP wraz ze sterownikami. Technologia ta obecnie znajduje szerokie zastosowanie w urządzeniach elektronicznych, jednak aby z sukcesem zintegrować je w powstającym produkcie niezbędne są kompetencje i doświadczenie w tym zakresie. Ich zdobycie, tak jak wspominaliśmy wcześniej, wymaga dużo czasu.

Kolejny istotny argument to bogate portfolio realizacji. Evatronix S.A. to firma z wieloletnim doświadczeniem w obszarze elektroniki i mechaniki. Praktycznym efektem łączenia wiedzy z powyższych obszarów są rozwiązania i urządzenia zaprojektowane jako własne produkty firmy lub zrealizowane na zlecenia firm zewnętrznych. Poniżej pokazane zostaną dwa przykłady takich realizacji łączących wiedze i doświadczenie projektowe z zastosowaniem najnowszych technologii.

Istotnym osiągnięciem inżynierów firmy jest platforma implementacji i weryfikacji FILEVA (od FIL czyli FPGA-in-the-Loop), która przez połączenie mechanizmów sprzętowych i programowych umożliwiających szybką i efektywną weryfikację projektów modelowanych w oparciu o środowisko MATLAB / Simulink firmy Mathworks. FILEVA to rozszerzenie i znaczące przyspieszenie o kilka rzędów wielkości tradycyjnej symulacji programowej o implementację części sprzętowej układach FPGA na płytach firmy Evatronix lub firm trzecich. Jest to uniwersalne narzędzie, które obsługuje szybkie prototypowanie złożonych układów cyfrowych przy wykorzystaniu specjalizowanych platform sprzętowych, takich jak EB7 czy EB8 firmy Evatronix (przykład pokazany na zdjęciu). Dzięki wykorzystaniu tego rozwiązania zyskujemy znaczące przyśpieszenie symulacji w porównaniu do standardowej, opartej tylko o programowe symulatory HDL.

Istotne skrócenie czasu symulacji uzyskano dzięki wykorzystaniu przez Evatronix magistrali PCI Express 2.0 łączącej stację roboczą, na której uruchomione jest środowisko modelowania i symulacji, z płytą akceleracyjną opartą o układy FPGA. Takie podejście wielokrotnie zredukowało czas odpowiedzi części sprzętowej i transmisji danych w porównaniu z powszechnie oferowanymi rozwiązaniami bazującymi na połączeniu ethernetowym.

Wartość dodana dzięki korzystaniu z usług firm zewnętrznych.

Wraz z 25-letnim doświadczeniem firma zgromadziła bezcenną i unikalną wiedzę dotyczącą specyfiki różnych rynków oraz pożądanych na nich rozwiązań. Rola firmy nie ogranicza się jedynie do wykonawstwa zleconego projektu - na każdym etapie prac inżynierowie firmy doradzają optymalne rozwiązania z uwzględnieniem wiodących trendów i dostępnych technologii. Ponadto, dzięki połączeniu wiedzy i umiejętności z obszarów PCB, PCBA (montaż), systemów wbudowanych, profesjonalnych narzędzi EDA oraz obszarów mechaniki, w tym w szczególności CAD i CAM, firma dostarcza klientom szerokie wsparcie w realizacji interdyscyplinarnych przedsięwzięć.

Evatronix S.A. realizuje projekty o różnym stopniu skomplikowania jako generalny wykonawca: począwszy od doboru odpowiedniego rozwiązania, przygotowania specyfikacji produktu, stworzenia architektury systemu, stworzenia oprogramowania wbudowanego, realizacji platformy sprzętowej z wykorzystaniem układów programowalnych FPGA, integracji rozwiązań sprzętowych z oprogramowaniem wbudowanym, przez opracowanie schematu, zaprojektowanie obwodów drukowanych PCB włącznie z wykorzystaniem technologii High-Speed czy RF, aż po finalną produkcję urządzenia. Jako podwykonawca firma może także realizować niezależnie poszczególne etapy projektowe i wykonawcze.

Evatronix S.A.
www.evatronix.com