Solarline - złącza fotowoltaiczne

| Prezentacje firmowe Produkcja elektroniki

Zapotrzebowanie na bezpieczną, czystą i niezawodną energię odnawialną rośnie w coraz szybszym tempie. Obecnie technologia fotowoltaiczna (PV) jest nie tylko ekologiczną, ale także najbardziej ekonomiczną metodą wytwarzania energii elektrycznej. Duże elektrownie fotowoltaiczne muszą być konkurencyjne w stosunku do konwencjonalnych źródeł energii, a także innych projektów PV. Wraz z wyeliminowaniem na wielu rynkach dotacji rządowych na takie formy wytwarzania energii, punkt skupienia przesunął się teraz na osiągnięcie najlepszej opłacalności produkcji.

Solarline - złącza fotowoltaiczne

Minimalizacja kosztów

Ze względu na dużą świadomość rosnących kosztów we wszystkich sektorach przemysłu, presja na obniżanie cen komponentów eBOS staje się coraz większa. Spadająca rentowność powoduje, że firmy starają się optymalizować koszty CAPEX i oszczędzać na komponentach – często już w fazie projektowania. Jednak prawdziwym kluczem do poprawy sytuacji jest zarówno lepsza efektywność wykorzystania kapitału, jak i efektywność operacyjna. Jeśli chodzi o dogodne warunki w zakresie kredytów i pożyczek inwestycyjnych, decydującym czynnikiem jest rentowność projektu w całym okresie eksploatacji. Tutaj ważną rolę odgrywa niezawodność partnerów, komponentów oraz niezawodna eksploatacja i konserwacja.

Decydujący czynnik dla zwrotu z inwestycji

Jeśli chodzi o rentowność i zwrot z inwestycji projektu PV, decydującym czynnikiem jest niski LCOE (wyrównany koszt energii). Ten kluczowy wskaźnik, wyrażany w centach za kilowatogodzinę (kWh), uwzględnia koszt kapitałowy (CAPEX) budowy projektu oraz koszty operacyjne i konserwacyjne (OPEX) na przestrzeni czasu. Służy on do porównywania kosztów energii słonecznej z innymi źródłami energii i określa długoterminową rentowność elektrowni PV (rys. 1).

 
Rys. 1. Co składa się na LCOE?

Minimalizacja ryzyka, maksymalizacja zwrotu

Stopień ryzyka finansowego każdego projektu, rozwiązania, technologii lub dostawcy będzie miał wpływ na dostępność oraz koszt kapitału. Deweloperzy i inwestorzy muszą ocenić ryzyko inwestycyjne: przeprowadzić ocenę jakościową pod kątem aspektów technicznych i prawnych. Obejmuje to również ocenę ekonomiczną uwzgledniającą równowagę między całkowitymi kosztami początkowymi (CAPEX), całkowitymi kosztami operacyjnymi (OPEX) i wyrównanym kosztem energii (LCOE). Ocena jest podzielona na główne obszary badania projektu w celu oceny wiarygodności przepływów pieniężnych projektu z perspektywy ryzyka. Interesariusze przechodzą proces przeglądu i muszą uzyskać ocenę wiarygodności bankowej, aby zwiększyć szanse na pozytywną decyzję w sprawie finansowania i zarządzać ograniczaniem ryzyka.

Staranny dobór produktów i komponentów, które mają być wbudowane w system, a które cechują się dużą wiarygodnością dla banków, ma znaczący wpływ na ryzyko finansowe i sukces ekonomiczny projektów fotowoltaicznych. Aby zapewnić konkurencyjny LCOE i długoterminowy sukces systemu fotowoltaicznego, ale także niezbędne finansowanie, należy wybrać odpowiednich, akceptowanych przez banki partnerów projektu.

Klucz do długoterminowej opłacalności

Naczelną zasadą opłacalności jest minimalizacja ryzyka przy maksymalizacji zwrotu. Można to osiągnąć tylko dzięki zapewnieniu długoterminowej opłacalności w oparciu o wysokiej jakości komponenty. Niewłaściwe wybory na etapie planowania, spowodowane brakiem wiedzy lub komponentami o niskiej jakości, mogą spowodować nieoczekiwane straty w produkcji lub potencjalne problemy z bezpieczeństwem w całym cyklu życia systemu fotowoltaicznego.

Projekt Solar Bankability

Finansowany przez UE projekt ma na celu ustanowienie ujednoliconej profesjonalnej oceny ryzyka na podstawie istniejących badań i zebranych danych statystycznych dotyczących awarii w instalacjach fotowoltaicznych. Taka analiza ryzyka ma na celu ocenę ekonomicznego wymiaru zagrożeń technicznych oraz tego, jak może ono wpłynąć na różne modele biznesowe oraz LCOE.

Analiza trybów i skutków awarii

W ramach pierwszego podejścia do tego zagadnienia, w projekcie przedstawiono opartą na kosztach analizę przyczyn i skutków awarii (FMEA), która ma zostać wdrożona w sektorze fotowoltaicznym. Przedstawiono metodykę szacowania strat ekonomicznych wynikających z błędów planistycznych, przestojów systemu oraz wymiany/naprawy podzespołów oraz ich wpływu na wyniki elektryczne i finansowe.

 

Semicon
tel. 22 615 83 40
fotowoltaika@semicon.com.pl
www.semicon.com.pl

Zobacz również