EMC - Poznań

| Technika

Laboratorium Urządzeń Elektronicznych działające w Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu przeprowadza kompleksowe badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) urządzeń elektronicznych oraz badania bezpieczeństwa ich użytkowania (LVD).

EMC - Poznań

Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji spełniającą wymagania systemu jakości wg PN-EN ISO/IEC 17025 na badania EMC już od 1996 roku, a obecnie jest także notyfikowane przez Komisję Europejską w zakresie dyrektywy nr 2004/108/EC (dawniej 89/336/EEC) dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej, tzw. dyrektywa EMC, dyrektywy nr 1999/5/EC dotyczącej sprzętu radiowego i urządzeń terminali telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności, tzw. dyrektywy RTTE oraz dyrektywy nr 2006/95/EC (dawniej 73/23/EEC) dotyczącej sprzętu elektrycznego zaprojektowanego do użytkowania w określonych zakresach napięć, tzw. dyrektywa LVD, które są powiązane ze znakowaniem CE.

Laboratorium wyposażone jest w samodzielne stanowiska badawcze światowych producentów aparatury. Wśród stosowanych technik badawczych należy wymienić: pomiar emisji napięć, mocy i pól zaburzeń, harmonicznych prądu i migotań światła oraz badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne (ESD) - EN 61000-4-2, odporności na pole elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych - EN 61000-4-3, odporności na szybkie elektryczne stany przejściowe (EFT/burst) EN 61000-4-4, odporności na zaburzenia udarowe (surge) EN 61000-4-5, odporności na zaburzenia radioelektryczne wprowadzane do przewodów EN 61000-4-6, odporności na pole magnetyczne o częstotliwości sieci elektroenergetycznej EN 61000-4-8, odporności na impulsowe pole magnetyczne EN 61000-4-9 oraz odporności na spadki, krótkie zaniki i wahania napięcia zasilającego - EN 61000-4-11. Są one powoływane przez normy zharmonizowane z dyrektywą EMC.

Kompetencje i jakość

Kompetencje i jakość O jakości laboratorium świadczy jednak przede wszystkim jego wykwalifikowany personel, który od lat wykonuje badania dla zadowolonych klientów zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Pracownicy laboratorium ILiM uczestniczą w pracach Komitetu Technicznego nr 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, Międzynarodowego Komitetu Elektrotechnicznego (International Electrotechnical Commission) IEC TC 77 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej oraz Komitetu Specjalnego ds. Zakłóceń Radioelektrycznych (Comite International Special des Perturbations Radioelectriques CISPR).

Instytut jest członkiem ETSI oraz ma sukcesy na arenie międzynarodowej: koordynował prace sieci tematycznej FOR-EMC - forum laboratoriów wdrażających unijną dyrektywę nt. kompatybilności elektromagnetycznej, składającej się z 26 podmiotów z 20 krajów europejskich. Program był finansowany przez Komisję Europejską i miał na celu przygotowanie laboratoriów badawczych z krajów kandydujących UE do wdrażania dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej.

Szeroka działalność normalizacyjna i badawcza oraz uczestnictwo w wielu konferencjach EMC w kraju i za granicą pozwalają na pozyskiwanie aktualnej wiedzy, co jest szczególnie ważne w prowadzonych badaniach urządzeń dla przedsiębiorców. Oferowane analizy wykonywane są na najwyższym poziomie technicznym i stanowią podstawę dla procesu certyfikacji oraz uzyskania deklaracji zgodności z wymaganiami dyrektywy. Umożliwiają również poprawę urządzeń w celu osiągnięcia stanu kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa elektrycznego.

dr inż. Krzysztof Sieczkarek-kierownik Laboratorium
ILiM

www.ilim.poznan.pl/LA

Zobacz również