Nowe funkcje w Altium Designer 21

| Prezentacje firmowe PCB

Pod koniec ubiegłego roku ukazał się Altium Designer 21 – nowa wersja flagowego produktu Altium do projektowania PCB. Prezentujemy najważniejsze zmiany, wprowadzone do programu w tej wersji.

Nowe funkcje w Altium Designer 21

Nowe wydanie, jak co roku, zawiera szereg funkcjonalności, ułatwiających i przyspieszających pracę projektanta elektroniki. Należy zwrócić uwagę na fakt, że od teraz Altium obiecuje zmianę sposobu publikacji aktualizacji programu. W odróżnieniu od dotychczasowego sposobu, gdzie pod koniec roku publikowano nową wersję programu, w połowie roku jedną główną aktualizację, a co jakiś czas drobniejsze poprawki w programie, od tej wersji Altium ma wydawać nową wersję programu pod koniec roku, a co miesiąc, dwa, kolejne aktualizacje, zawierające tak poprawki, jak i zupełnie nowe funkcjonalności. Poniżej przedstawiono główne zmiany.

Nowy panel Simulation Dashboard dla symulacji Spice

 
Rys. 1. Nowy panel Simulation Dashboard i okno Sim Model

W Altium Designer 20 firma Altium rozpoczęła proces modernizacji modułu symulacji SPICE, wprowadzając nowy, zaawansowany silnik symulacji, oferujący większą wydajność, dokładność i niezawodność. Altium Designer 21 kontynuuje rozwój narzędzi symulacji obwodów przez wprowadzenie nowego panelu Simulation Dashboard oraz zmodyfikowanego okna Sim Model. Dzięki zebraniu wszystkich elementów procesu analizy w panelu Simulation Dashboard znacząco uproszczono proces konfiguracji, weryfikacji i analizy obwodu w stosunku do standardowego, ciągle dostępnego podejścia, opartego na oknie Analyses Setup. Symulacja obwodów Spice w Altium Designer 21 pozwala na użycie szerokiej gamy formatów modeli i projektów, włączając w to PSpice i LTSpice.

Ulepszenia w projektach Rigid-Flex

W Altium Designer 21 wprowadzone zostaną znaczące zmiany w obsłudze projektów Rigid-Flex, usuwające najbardziej uciążliwe ograniczenia, jakie występowały w poprzednich wersjach programu. W wersji aktualnej na dzień pisania artykułu (AD21.0.9), nowa funkcjonalność nadal występuje w fazie beta i jest możliwa do użycia po wyłączeniu opcji Legacy.PCB. Rigid- Flex w zaawansowanych ustawieniach preferencji.

W wersji AD21.0.9 wprowadzono:

 • możliwość tworzenia kształtu płyty z niezależnych regionów
 • uproszczone tworzenie linii gięcia
 • ulepszoną edycję regionów i linii gięcia w panelu Properties.

Kolejne zmiany w obsłudze Rigid-Flex będą sukcesywnie wprowadzane w kolejnych aktualizacjach.

Ulepszenia edytora schematu

W wersji 21 wprowadzono szereg zmian ułatwiających pracę na schemacie, między innymi:

 • automatyczną numerację arkuszy schematu z poziomu panelu Projects. Ta domyślna opcja może być oczywiście wyłączona, a numeracja arkuszy może zostać przeprowadzona tak jak do tej pory.
 • identyfikacja nazwy sieci – możliwość informacji o logicznej i fizycznej nazwie sieci w projektach hierarchicznych. Obiekt Wire, tworzący połączenia na schemacie, otrzymał w nowej wersji programu szereg parametrów, między innymi nazwy przypisanych sieci. W szczególnym przypadku projektów hierarchicznych, logiczne nazwy sieci (na poziomie schematu) mogą różnić się od fizycznych nazw sieci (na poziomie netlisty, wykorzystywanej na poziomie PCB). Teraz informacje o przypisanych nazwach sieci mogą zostać wyświetlone w edytorze.
 • globalne podświetlenie sieci – wybrana sieć jest teraz podświetlana na wszystkich arkuszach projektu.

Ulepszenia edytora PCB

 
Rys. 2. Płytka rigid-flex (sztywno-giętka)

Zmiany w edytorze PCB obejmują między innymi:

 • nowe tryby segmentów wydłużeń ścieżek podczas dopasowywania długości – Trombone i Sawtooth.
 • możliwość obrotu segmentów wydłużeń typu Accordion.
 • ulepszone przeciąganie przelotek, przelotek par różnicowych i par różnicowych.
 • nowy, ulepszony tryb edytora reguł projektowych. Oferuje on alternatywne podejście do przeglądania, tworzenia i zarządzania regułami projektowymi. Użycie interfejsu opartego na dokumencie, a nie oknie dialogowym, powoduje, że edytor PCB nie jest blokowany. Tworzenie reguł staje się prostsze, a ich priorytet jest automatycznie tworzony na podstawie naturalnej hierarchii obiektów projektowych. Reguły tworzone w nowym systemie są kompatybilne wstecz.

Zmiany w Altium 365

Sytuacja w 2020 roku wymusiła masowe przechodzenie na pracę zdalną, która dla utrzymania efektywności wymaga właściwego wsparcia ze strony oprogramowania. Odpowiedzią był przyspieszony rozwój platformy Altium 365, zapewniającej możliwości współdzielenia projektów i bibliotek oraz zarządzania pracą grupową poprzez chmurę, ściśle zintegrowaną z Altium Designer.

 
Rys. 3. Logiczne i fi zyczne nazwy sieci
 
Rys. 4. Nowe tryby segmentów dopasowania długości
 
Rys. 5. Komentarze w projektach na A365

Wraz z premierą wersji 21 wprowadzono także szereg zmian:

 • historia projektu – progresywna oś czasu widoczna w przeglądarkowym interfejsie A365, informująca, kto i kiedy utworzył konkretną wersję projektu, wraz z listą wszystkich zmian projektu między wersjami. Na osi czasu widoczne są wersje projektów, pliki dodawane do projektu, transfery MCAD CoDesign czy też klonowanie.
 • ulepszone komentowanie projektu – obiekty, do których przypisuje się komentarze, zostają podświetlone, a sam komentarz może zostać przypisany do konkretnego użytkownika (zostanie on poinformowany e-mailem o komentarzu) oraz opatrzony oznaczeniem graficznym. Komentarze można wstawiać tak w edytorze schematu, jak i w edytorze PCB.
 • zapobieganie konfliktom – graficzna informacja w obrębie edytora oraz w panelu Projects informują o przeglądaniu bądź edycji danych dokumentów przez innych użytkowników oraz ewentualnych konfliktach, gdy więcej niż jeden użytkownik edytuje dokument.

Altium Designer 21 dostarcza oczywiście wiele mniejszych zmian, takich jak możliwość przypisania wyprowadzenia komponentu do wielu padów w footprincie, możliwość nadania nazwy alternatywnemu symbolowi komponentu, możliwość wstawiania płytek w panelu pod dowolnym kątem, nowy obiekt Rectangle w edytorze PCB, łatwiejsze wstawianie grafiki na PCB czy wiele innych.

Lista wszystkich zmian wprowadzonych w nowej wersji programu jest dostępna w sekcji dokumentacji na stronie www.altium.com. Kolejne ulepszenia wprowadzonych funkcji czy nowe funkcjonalności będą systematycznie wprowadzane do programu w kolejnych aktualizacjach.

 

Dariusz Polus

Computer Controls Sp. z o.o.

43-300 Bielsko-Biała, ul. Budowlanych 1
tel. 33 485 94 90, info@ccontrols.pl
www.ccontrols.pl