Instytut Łączności zrealizuje projekt SI2PEM

| Gospodarka Pomiary

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako instytucja pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, pozytywnie oceniło wniosek o dofinansowanie Instytutu Łączności. Jednostka ta otrzyma 11,2 mln zł wsparcia na projekt "System informacyjny o instalacjach wytwarzających promieniowanie elektromagnetyczne (SI2PEM)". Zakłada on gromadzenie danych o istniejących instalacjach radiowych oraz wyników pomiarów pól elektromagnetycznych (PEM).

Instytut Łączności zrealizuje projekt SI2PEM

Zebrane informacje zostaną udostępnione w czytelny, spójny i ujednolicony sposób za pośrednictwem ogólnodostępnej e-usługi. Oprócz prezentacji aktualnych danych w formie tabel i map interaktywnych, system umożliwi również symulację natężenia PEM w wybranym punkcie kraju. Baza danych będzie na bieżąco aktualizowana na podstawie informacji przekazywanych przez operatorów telekomunikacyjnych, w tym wyników pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego przeprowadzanych w otoczeniu stacji bazowych.