Spadek nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle większy niż w usługach

| Gospodarka Artykuły

Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych w 2016 roku wyniosły 28 304,7 mln zł, a w przedsiębiorstwach usługowych - 10 706,2 mln zł, czyli odpowiednio o 9 i 15,3% mniej niż rok wcześniej - poinformował GUS. Biorąc pod uwagę liczbę pracujących, największy udział w ogólnej liczbie przedsiębiorstw wprowadzających innowacje miały jednostki zatrudniające ponad 250 osób.

Spadek nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle większy niż w usługach

Zarówno w przemyśle, jak i w usługach przedsiębiorstwa w tej klasie wielkości najczęściej wprowadzały innowacje procesowe - odpowiednio 51% i 37,1%. W przedsiębiorstwach przemysłowych dominowały nakłady inwestycyjne, które stanowiły 76% wszystkich nakładów na innowacje. Przedsiębiorstwa usługowe najwięcej środków przeznaczyły na działalność badawczą i rozwojową (41%) oraz na inwestycje (24,8%). W strukturze nakładów na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz usługowych najwięcej było środków własnych - odpowiednio 71,6% i 88,2%.